TOYOTA EVLERİ

SİTE YÖNETİMİ

SİTE YAŞAM GENL KURALLARI

TOYOTA ÇALIŞANLARI KONUTLARI

YÖNETİM BİLGİLERİ 

Sizlerin rahat ve huzurlu bir ortamda aile hayatınızı devam ettirebilmeniz için “YÖNETİM BİLGİLERİ” ve “YAŞAM KURALLARINI” oluşturup dikkatlerinize sunuyoruz.

 

Toyota Çalışanları Konutlarında yaşayanlar olarak hepimizin hak ettiği ve beklediği bir ortamı oluşturmak, site kurallarına tam olarak riayet edilmesiyle sağlanacaktır.

Hedefe ulaşabilmek için aşağıdaki hususlara dikkat etmemiz gerekmektedir.

1- Öncelikle site fertlerini bu kurallar hakkında bilgilendirelim ve onların kurallara uyması için gereken özeni gösterelim.

2- Kuralların site içinde denetlenmesinden site yönetimi yetkilendirilmiş olup, site yönetimi kuralların ihlallerinde ikazlarını önce sözlü daha sonra yazılı olarak yapacaklardır. Gerekli zaman ve ortamda bu müdahaleleri yapmak zorunda kalabilecek site yönetim kurulu üyelerimize anlayışla yaklaşmanızı önemle rica ediyoruz.

3- Kuralların ihlallerinde site sakinleri olarak eleştirilerinizi ve şikayetlerinizi doğrudan ve yazılı olarak size yönetimine bildirmenizi rica ediyoruz. Takdir edeceğiniz gibi bu özellikle birbirimizle oluşturmakta olacağımız komşuluk ilişkilerinizin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için gerekli ve önemli bir husustur.

DAİRELERİN KULLANIM ŞEKLİ:

Anagayrimenkulün* bütün daireleri konut olarak bizzat oturmak veya kiraya verilmek suretiyle kullanılacaktır. Kat malikleri anagayrimenkulün herhangi bir dairesini tüm maliklerinin yazılı izni olmadıkça daireleri konuttan başka bir maksatla (işyeri, depo vb.) kullanamayacakları gibi kiraya da veremezler. 

ORTAK YERLER:

Bağımsız bölümlere bağlanan eklentiler dışında kalan ve Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesinde sayılan;

a) Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunda yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri,

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri,

ile ortaklaşa kullanma, korunma veya yararlanma için gerekli olan diğer yerler ve şeyler, Kat Maliklerinin ortak yeri sayılır.

Ortak yerlerin konusu ayrıca sözleşme ile belirlenebilir ve kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar

YÖNETİM PLANI BAĞLAYICILIĞI:

Yönetim planı ve planda yapılacak değişiklikler bütün kat maliklerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü adı geçenlerden satış veya herhangi bir yolla edinecek olanlar ile yönetici ve deneticileri bağlar. Yönetim planının değiştirilmesi için tüm kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde anagayrimenkulün yönetiminden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesi için kat Mülkiyeti Kanununun hükümleri uygulanır.

KAT MALİKLERİ KURULU

Kat malikleri kurul arsa payı ne olursa olsun anagayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden meydana gelir 

YÖNETİM:

Anagayrimenkul Kat Malikleri kurulu tarafından yönetilir. Yönetim tarzı kanunlardaki emredici hükümler saklı kalmak şartı ile bu kurul tarafından kararlaştırılır. 

YNETİM PLANI:

Yönetim planı, yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

TOPLANTI ZAMANLARI:

Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır

Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetici tarafından belirlenerek toplandı gününden en az bir hafta önce tüm bağımsız bölüm maliklerine imza karşılığında verilecek bir yazı ile bildirilir. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağı belirtilir.

OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI:

Önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin veya deneticinin yakut kat maliklerinin üçte birinin istemesi üzerine kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumda da toplantının sebebini belirten çağrının imza karşılığı verilecek bir yazı ile yapılması şarttır.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:

Kat malikleri kurulu bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.

 • İlk toplantı yeter sayı sağlanamadığı için yapılamazsa ikinci toplantı en geç bir hafta içinde yapılır ve yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir.
 • Ancak kat mülkiyeti kanununda özel durumlara ilişkin olarak konulmuş olan emredici nitelikleri yeter sayıyla ilgili hükümler saklıdır. (KMK’nu:24,28,34,42,44,45)

TOPLANTI ŞEKLİ: 

Toplantıyı yönetmek için toplantıya katılanlar arasından bir kişi başkan seçilir, toplantıda gündemde belirtilen konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin üçte birinin görüşülmesini önerdiği konularda ayrıca gündeme alınır.

OY HAKKI:

Her bağımsız bölüm malikinin bir oy hakkı vardır. Bir kişi birden çok bağımsız bölümün maliki ise sahip olacağı oy sayısı tüm oyların üçte birinden fazla olamaz.

VEKALETEN TEMSİL:

Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa bunların içlerinden biri kat malikleri kurulunda temsil edebilir.

 • bunun gibi bağımsız bölüm maliklerinden her biride diğer kat maliki veya vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil edilebilir.
 • Ancak bir kişinin asaleten veya vekaleten vereceği oy sayısı tüm oyların ücte birini geçemez.
 • Vekaleten temsil yetkisi yazılı bir belge ile verilir. Elinde böyle yazılı bir belge olmayan vekil vekaleten oy kullanamaz.
 • Ehliyetsiz olan bağımsız bölüm maliki velisi veya vasisi tarafından temsil edilir.

OY KULLANMA YASAĞI:

Kat malikleri kurulu toplantısında bir veya birkaç kat malikini doğrudan doğruya ilgilendiren bir karar alınacaksa haklarında karar alınacak olanlar o toplantıya ve görüşmelere katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

KARAR DEFTERİ: 

Kat malikleri kurulunun kararları sıra numaralı ve her sayfası noterlikçe mühürlenmiş karar defterine yönetici tarafından yazılır. 

DUYURU: 

Kat malikleri kurulunca alınan kararlar toplantıya katılmamış olan maliklere ve gerekiyorsa bağımsız bölümde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlara yahut yararlananlara yönetici tarafından bir yazı ile duyurulur.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: 

Benzer anlaşmazlıklar kat malikleri kurulunca o konuda alınmış ve karar defterine yazılmış kararlara göre çözümlenir. Kat malikleri kurulunun aldığı karara rıza göstermeyen kat maliki veya malikleri bu karar aleyhine dava açabilirler. 

Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan veya kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma (Sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak, hakimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder..

YÖNETİCİ SEÇİMİ:

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya beş kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim Kurulu) denir.

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

 • Yönetici kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı çoğunluğu ile bir yıl için seçilir. Eski yöneticinin yeniden seçilmesi mümkündür.
 • Kat malikleri yönetici seçiminde anlaşamazlarsa kat maliklerinden herhangi biri anagayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesine baş vurabilir. Bu durumda yönetici hakim tarafından ya kat malikleri arasından ya da dışarıdan seçilir.
 • Mahkemece atanan yönetici mahkemeden izin almadıkça 6 aydan önce değiştirilemez.

KİMLİĞİ: 

Yöneticinin Ad ve Soyadı ile iş ve ev adresi, telefon numarası camlı çerçeve içinde anagayrimenkulün giriş kapısı yanına veya antrede görülecek bir yere asılır. 

ÜCRETİ: 

Kat malikleri tarafından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı katılacaksa hangi oranda katılacağı Kat Malikleri kurulunca kararlaştırılır. 

 • Bu konuda karar alınmamışsa yönetici görevde bulunduğu süre içinde payına düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.
 • Yönetici dışardan seçilmişse alacağı ücret ve şartları yönetici atanırken Kat Malikleri  tarafından belirlenir ve karara bağlanır.
 • Kat Malikleri kurulunca atanan yöneticiye bu görevi sebebi ile bir yer tahsis edilmiş ise sözleşmesi herhangi bir sebepten ötürü feshedildiği taktirde yönetici adı geçen yeri en geç 15 gün içerisinde boşaltmak zorundadır. Bu konuda Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 • Yöneticinin ücreti Kat Malikleri tarafından arsa payları oranında ödenir.

GÖREVLERİ:

1- Genel Yönetim İşlerinin Görülmesi:

Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür 

a)     Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;

b)     Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

c)     Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;

d)     Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi takım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması;

e)     Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısı ile doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların tolanması;

f)       Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;

g)     Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması;

h)     Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması;

i)        Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi;

j)        Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması;

k)     Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.

l)        Kat Malikleri Kurulunu günden hazırlayıp toplantıya çağırmak alınan kararları usulüne göre karar defterine geçirmek kararları yerine getirmek, karar defterini her takvim yılının Ocak ayının ilk haftasında notere götürüp kapattırmak.

m)   Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, bakımı, onarımı ve temizliği asansör, kalorifer, su, elektrik tesisatlarının düzenli şekilde işletilmesi ve işlemesi için gerekli tedbirleri almak.

n)     Kapıcı, kaloriferci ve gereken diğer personeli atamak personel ile sözleşmeler yapmak. Bunların iş kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemlerini süresinde yapmak ve personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak ve denetlemek.

2- Defter Tutulması ve Belgelerin Saklanması:

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, karar defterine tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

3- İşletme Projesinin Yapılması:

kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.

Bu projede özellikle;

a)     Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;

b)     Tüm giderlerden her kat malikine, bu kanunun 20nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;

c)     Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermesi gereken avans tutarı gösterilir.

 Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse, durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.

HESAP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yönetici, yönetim planında yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna, ana gayrimenkul dolayısıyla o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür.

Yönetici kat maliklerinin yarısının istemi üzerine yapılacak toplantılarda da gelir gider hesaplarını yani bilançoyu kat maliklerine göstermeye mecburdur. 

YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU:

Yönetici kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur ve kural olarak bir vekilin haklarına sahiptir. 

YÖNETİCİNİN DENETLENMESİ:

Kat Malikleri Kurulu yöneticiyi haklı bir sebebe dayanarak deneticiye dönem arasında denetletebilir. Haklı sebebin varlığı halinde yöneticiyi her zaman değiştirebilir.

DENETÇİ SEÇİMİ:

Kat Malikleri kurulu her yıl içinde yapacağı toplantıda kendi aralarından veya dışarıdan bir kişiyi veya üç kişilik denetim kurulunu sayı veya arsa payı çoğunluğu ile denetici seçer.

ÜCRETİ:

Kat malikleri arasından seçilecek deneticiye bir ücret ödenmez. Genel giderlere de diğer malikler gibi aynen katılır. Dışarıdan seçilecek deneticiye kat malikleri kurulunca belirlenecek bir ücret ödenir.

DENETİM ŞEKLİ:

Denetici her 3 ayda bir yöneticinin hesaplarını ve defterlerini denetler. Haklı bir sebep olduğunda bu denetlemeyi her zaman yapabilir.

DENETİM RAPORU:

Denetici kat malikleri kurulunun olağan toplantısında okunmak üzere denetim sonucunu ve yönetim ile ilgili düşüncelerini kapsayan bir rapor hazırlar. Bu raporu gerekirse kat malikleri sayısınca çoğaltarak toplantıdan en az bir hafta önce kat maliklerine duyurur. Ayrıca toplantıda okur ve gerekli açıklamaları yapar.

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI:

Kat malikleri kendi bağımsız bölümleri üzerinde kat mülkiyeti kanunu ile yönetim planının hükümleri saklı kalmak şartıyla Medeni kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir.

ANAYAPININ KORUNMASI:

Kat malikleri anayapının güzelliğini mimari durumunu ve sağlamlığını korumak ayrıca ortak yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek zorundadır.

İZİN İLE YAPILACAK İŞLER:

Kat maliklerinin herhangi biri tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde aşağıdaki değişiklikleri yapamaz.

İnşaat,tamir, onarım, dış boya ve badana yapamaz.

 • Daire giriş kapılarına dış pencerelere demir parmaklık yapamaz.
 • Emniyet açısı bakımından mahzur olsa bile balkonları kapatamaz panjur koyamaz.
 • Pencere kasalarını değiştiremez.
 • Daire giriş kapısının şeklini ve rengini değiştiremez.
 • Merdiven boşluklarına eşya koyamaz. Daire giriş kapı önlerine ayakkabı ve benzeri malzeme koyamaz.
 • Kendi bağımsız bölümünde ise anayapıya zarar vermeyecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz.(BU MADDE YANLIŞ DÜZELTİLMESİ GEREKİR)
 • Çatıya, balkonlara vb ortak kullanım alanlarına anten, dışarı taşacak şekilde çamaşır askılığı vb. eklentiler yapılamaz.

ORTAK YERLERDEN YARARLANMA:

Kat malikleri anagayrimenkulün tüm ortak yerlerine ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Ortak yerlerden kanun ve bu yönetim planı hükümlerine göre yararlanma hakkına sahiptirler. Ancak doğrulur kurallarına uymak ve kat maliklerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadır.

BİLDİRME MECBURİYETİ:

Kat malikleri bağımsız bölümünde kiracı veya başka sıfatlarda oturan veya faydalananlara yönetim planındaki borç ve yükümlülükleri bildirmek zorundadır.

İZİN MECBURİYETİ:

Diğer bir bağımsız bölümde eklenti veya ortak yarlarda yahut tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı yahut giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması zorunlu olan hallerde bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa O bağımsız bölüm maliki veya orada başka sıfatla oturanlar bu işe izin verme ve adı geçen yerde gerekli işlerin yapılmasına katlanmak zorundadır. Bu izin yüzünden kat malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar bir zarara uğrarsa bu zarar lehine izin verilen bağımsız bölüm malikleri tarafından derhal ödenir.

KİRACILARIN VE DİĞERLERİNİN SORUMLULUĞU:

Bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar yahut faydalananlar yukarıdaki maddelerde ve Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen hak ve yükümlülüklere kat malikleri gibi uymak zorundadır.

GENEL GİDERLERE KATILMA:

 • Kat maliklerinden her biri kapıcı, kaloriferci, bekçi ve bahçıvan giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmakla yükümlüdür.
 • Kat maliklerinden her biri anagayrimenkulün sigorta primlerine tüm ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderleri ile giderler için toplanacak avansa kendi payları oranında katılmakla yükümlüdür.
 • Giderler veya avans payının ödemeyen kat maliki hakkında diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından Yönetim Planına, Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre dava açabilecek ve icra takibi yapabilecektir.
 • Ayrıca gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için Kat Mülkiyeti Kanunun 20. maddesi gereğince aylık %10 gecikme tazminatını ödemekle yükümlü olacaktır.

KULLANMA HAKKINDAN VAZGEÇME:

Herhangi bir bağımsız bölüm maliki ortak yerler veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçtiğini yahut kendi bağımsız bölümünün durumundan ötürü adı geçen yerlerden yararlanmaya ihtiyacı olmadığını ileri sürerek gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

KUSURLU DAVRANIŞ: 

Ortak giderlere Kat Maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden her hangi bir şekilde yararlanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa ortak gider bunlar tarafından ödenir. Eğer diğer kat malikleri bu ortak gideri ödemişlerse yaptıkları ödemeler oranında kusurlu kat malikine veya onun bağımsız bölümünden yararlanan kişiye talep edebilirler.

 MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK:

 Kat malikinin Yönetim Planı gereğince payına düşecek gider, avans borcu ve gecikme tazminatından bağımsız bölümlerin birinde kira sözleşmesine oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak sürekli bir şekilde yararlananlarda müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

 Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarıyla sınırlı olup yaptığı ödeme kira borcundan düşecektir.

 KANUNİ İPOTEK HAKKI:

 Kat malikinin gider, avans borcu ve gecikme tazminatı herhangi bir yolla alınamadığı taktirde mahkemece saptanan borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine yöneticinin veya kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle borç tutarı için diğer kat malikleri lehine Kanuni İpotek Hakkı Tescil edilecektir. Yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse diğer kat malikleri O kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerin devredilmesini mahkemeden isteyebilirler.

 PERSONEL ÜCRETLERİ:

 Anagayrimenkule yönetici tarafından atanacak kapıcı, temizlikçi, teknik personel ve diğer personelin ücretleri ve çalışmalarıyla ilgili konular kat malikleri kurulunca kararlaştırılır.

 Yönetici bu karara dayanarak personelle yapılacak sözleşmeleri düzenler.

 Kat malikleri kurulu gerekli görürse atamaları kendisi yapar çalışmalarını beğenmediği personelin işine son verir.

 BAĞIMSIZ BÖLÜM İLAVESİ:

 Anagayrimenkulün üstüne kat ilavesi arsanın boş yerinde yeni bölümler veya tesisler yapılması Kat Malikler Kurulunun oybirliği ile vereceği karara bağlıdır.

 ORTAK YERLERDE YENİLİK VE İLAVELER:

 Ortak yerlerde yapılacak yenilik ve ilaveler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara bağlıdır. Bu işlerin giderleri yenilik ve ilavelerden yararlananlar tarafından yararlanma oranına göre ödenir.

 DİĞER İŞLER:

 Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması, arsanın bölünmesi veya bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temlik tasarruflar yahut anayapının dış duvarlarının, çatı veya damın reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak kat malikleri kurulunun oy birliği ile vereceği kararla yapılır.

 ZARARLARIN ÖDENMESİ:

 Kat Malikleri kiracıları veya bağımsız bölümlerde başka bir sebeple oturanlar bizzat kendilerinin çocuklarının, misafirlerinin anagayrimenkulde ve ortak yerlerde sebep oldukları zararları derhal ödemek ve gidermek zorundadır.

 MÜTESELSİLEN SORUMLULUK:

 Kat Malikleri kendi bağımsız bölümlerinde kiracı veya başka sıfatla oturan yahut yararlananların borç ve yükümlerini yerine getirmemelerinden ötürü doğacak zararlardan müteselsilen sorumludur.

 YAŞAM KURALLARI

 BLOK GİRİŞLERİ VE SAHANLIKLAR:

 • Blok girişlerinde ve sahanlıklarda hareketi engelleyecek görüntüyü bozacak şekilde çocuk arabası, bisiklet, saksı gibi benzeri eşyaların bırakılmaması.
 • Daire kapı önlerine kısa bir sürede olsa ayakkabı, terlik vs bırakılmaması.
 • Blok giriş ve sahanlıklarda çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmaması, (Yüksek sesle konuşmak, bağırmak, koşmak vb.)
 • Blok giriş ve sahanlık duvarlarının temiz tutulması, yazı ve resimlerle kirletilmemesi.
 • Sahanlıklarda patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve pis kokulu malzemeler bulundurulmaması.

 BALKONLAR:

 • Balkonlara dışarıdan görülecek ve estetiği bozacak şekilde eşyaların konulmaması. (Kova, süpürge, çöp kutusu, tüp, bisiklet vb.)
 • Balkonlarda balkon korkuluğu sınırını aşmayacak şekilde çamaşır kurul
 • Balkon ve pencerelerden halı kilim, masa örtüsü ve benzeri eşyaların silkelenmemesi, çöp ve sigara izmariti atılmaması.
 • Balkon temizliğinde dışarı su kaçırılmaması (Cephenin ve diğer katların zarar görmesi durumunda, zararların tazmini söz konusudur.)
 • Balkon ve pencerelerden daire kullanım alanı dışına taşacak ve dış görünümü etkileyecek hiçbir madde konulmaması (Çiçek, saksı vb.)
 • Balkonlarda kullanılacak eşyalarda genel uyuma dikkat edilmesi, abartılı ve göze hoş gelmeyen dekorasyonlardan kaçınılması.
 • Balkon ve daire içlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmaması yüksek sesle televizyon ve müzik dinlenmemesi.
 • Balkon ve dış cepheye hangi amaçla olursa olsun levha asılmaması.
 • Ortak karar alınmadıkça balkonların kapatılmaması ve panjur koyulmaması, branda ve bez ile kaplanmaması.

 ÇÖPLER:

 • Daire içi çöplerin ve kullanılmayan eşyaların kesinlikle daire kapısı önüne bırakılmaması.
 • Çöplerin sızdırmayan sağlam naylon torbalarda ağzı kapalı olarak atılması.
 • Çöplerin yönetim tarafından belirlenecek yerlerin dışında bir yere atılmaması.

 EVCİL HAYVANLAR:

 • Kedi köpek besleyen daire sakinlerinin hayvanlarının diğer daire sakinlerini rahatsız etmemeleri için gerekli tedbirleri almaları, sahipsiz bir şekilde site içinde ortak alanlara serbest olarak bırakılmamaları.
 • Kedi ve köpeklerin bahçe/ortak alanlara sahipleri tarafından çıkarılmaları, tuvaletlerin çevreye kirletmemesi, site dışına yaptırılması ve sahiplerince naylon torba ile toplanması.

 OTOPARKLAR:

 • Her türlü çöp, kül vs. yerlere atılmaması otopark içindeki çöp kutularına atılması.
 • Otopark alanlarında araç yıkama, yağ değiştirme çevreyi kirletici onarım ve paspas temizliklerinin yapılmaması.
 • Otoparklar dışında Site giriş kapısının önüne, blok aralarına, yol güzergahlarına vb. park amaçlı araba bırakılmaması.
 • Çocukların otopark bölgesinde olası kazalara karşı tedbir olarak oyun oynamalarının engellenmesi.

 YEŞİL ALANLAR:

 • Çimenlerin koparılmaması çiçeklere zarar verilmemesi.
 • Çömenlerin üzerinde bisikletle gezilmemesi.
 • Site yönetiminin bilgisi dışında bahçeye/yeşil alana çiçek, çalı formu, bitki, çiçek fidanı dikilmemesi.
 • Giriş katlarının ön ve yan bölgelerindeki tüm yeşil alanlar müşterektir. Bu alanların özel amaçlarla kullanılmaması.
 • Yeşil alanlara sigara ve benzeri kirletici maddelerin atılmaması.
 • Site alanı içinde koku yaratacak herhangi bir şey yapılmaması. (Mangal vb.)
 • Site yönetiminin izni olmadıkça bahçede nişan, düğün, sünnet ve parti gibi etkinliklerin düzenlenmemesi.

 ÇOCUK PARKLARI:

 • Çocuk oyun alanına çocukların bisikletle girmemesi.
 • Tüm oyun gereçlerinin özenle kullanılması, ekipmanlara ve diğer kişilere zarar verici hareketlerden kaçınılması.

 BLOK İÇİN ONARIMLAR:

 • Daire içi onarımların 10:00 – 18:00 saatleri arasında yapılması Pazar günü ve tatil günlerinde gürültü yaratacak onarım yapılmaması.
 • Daire içinde yapılacak onarım işleri hakkında önceden site yönetimine bilgi verilmesi ve yönetim planında belirtilen esaslara uyulması.
 • Daire içi onarım işlerinin kısa sürede bitirilmesi ve çevreyi rahatsız etmemesine dikkat edilmesi. Onarım sırasında oluşan inşaat artıklarının; daire içinde inşaatın tamamlanmasından sonra çevreyi kirletmeyecek şekilde site dışına tahliyesinin yapılması.

BLOK DIŞ CEPHELERİ:

 • Blok dış cephelerinin genel görüntüsünü bozacak veya aykırı kalabilecek (Şekil, renk vb.) değişikliklerin yapılmaması.
 • Pencere, balkon boyanması söz konusu olduğunda site yönetiminden onay alınması.

SİTE YÖNETİMİ.

 • Site ile ilgili talep ve şikayetlerin kesinlikle yazılı olarak Site Yönetimine yapılması.
 • Site personelinin görevlerine müdahale edilmeyerek şikayetlerin Site Yönetimine bildirilmesi.
 • Site personelinden görevleri dışında kendilerinden hizmet talep edilmemesi.
 • Site içinde kişisel olarak neden olunan maddi zararların ilgili şahıslar tarafından ödenmesi.
 • Daire satın alan veya kiracı olarak siteye taşınan daire sakinlerinin bilgi almak için Site Yönetimine müracaat etmeleri.
 • Emniyet açısından tatil veya başka amaçlarla uzun süre evinde olmayacak daire sakinlerinin gitmeden önce Site Yönetimine bilgi vermesi, mümkünse ulaşılabilecek adres ve telefonların bırakılması.

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret104651
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.883933.0157
Euro35.783235.9265
Saat
Takvim
Kiralık Daire

KİRALIK DAİRELER