TOYOTA EVLERİ

SİTE YÖNETİMİ

Mantolama ve Ek işler ihalesi 2017

 

TOYOTA EVLERİ SİTESİ

 

 

DIŞ CEPHE ISI YALITIM

 

SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

 

2017

 

 

 

 

 

Hazırlayan Ali DAĞ

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


 

 

 

ISI YALITIMI (MANTOLAMA) SİSTEMLERİ
ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL
İHALE ŞARTNAMESİ

İşveren:

TOYOTA EVLERİ SİTESİ Yönetimi

İşveren Adresi:

Beşköprü mah. Toyota cad. No 3/D SERDİVAN/SAKARYA

İHALE DOKÜMANLARI:

  1. TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ
  2. İDARİ ŞARTNAME
  3. TEKNİK ŞARTNAME
  4. MMOB YALITIM ŞARTNAME

 

 

A. TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

Madde 1: İhalenin Konusu

Bu şartnamenin konusu, Beşköprü mah. Toyota cad. Toyota Evleri Sitesi Serdivan / SAKARYA adresinde bulunan Toyota Evleri Sitesi’ne ait 18 binanın dış cephelerinin “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ve “TS 825-Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardına göre Isı Yalıtımı (Mantolama) yapılması ile ısı yalıtımı yapılmasından dolayı zorunlu olan diğer inşaat imalatlarının yapılması işidir.

Bu şartname ile yapılacak işler; Mevcut kazanların sökülüp yeni kaskad kazan sistemi, projeye bağlı gerekli projelerin hazırlanıp AĞDAŞ onaylatıp devreye alınması, Çatı üzerindeki yağmur olukların değişimi, derelerin ve baçların tamir edilmesi, giriş katından başlayarak çatıya kadar olan duvarların ısı yalıtımı ile bina birleşim yerlerinin izolasyonu, bodrum tavan yalıtımını, çatı yalıtımını, pencere ile balkon denizliklerinin alüminyum profilden denizlik yapılması, balkon iç ve dış parapetleri ve yapılan kaplamaların boyanması ve bina iç boya, tamir işleri, sahanlık üzerine çelik profillerden polikarbonlu sundurma işlerini kapsar.

Isı yalıtımının yapılmasından dolayı zorunlu olan diğer inşaat imalatlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanmış olan teknik imalat tarifleri (seridöpri) esaslarına göre yapılması işleri için İZODER üyesi firmalardan Teklif alınacaktır.

Madde 2: İhalenin Şekli

İhale usulü: Anahtar Teslimi Götürü Bedel

Site Yönetimi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

Madde 3: Tekliflerin Sunuluş Şekli, Teklif Dosyaları İçerisinde Bulunması Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri

3.1     Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

3.2      İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

Bu Şartname ekinde yer alan Ekler:

 

a)    Ek-1 TEKLİF HESAP ÖZETİ

b)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri,

c)    Şartname aldığına dair belge.

d)  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e)                  Son bir ay içinde alınmış Faaliyet belgesi (Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi)

Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile e- posta adresiİş deneyimi olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde, Isı Yalıtımı Uygulama Projelerinde TEK SÖZLEŞMEYE DAYALI benzer büyüklük bakımından en az 15.000 m² miktarında dış cephe ısı yalıtımı (Mantolama) işini yaptığını ve bitirdiğini gösteren site yönetimlerinden alınmış iş bitirme belgesi (Firmanın tanzim ettiği referans listeleri) kabul edilmez. (iş bitirimleri faturalı olarak yönetime sunulacaktır)

f)         2017 Yılında devam eden Projeleri,

g)      İsteklinin bu işte kullanacağı İskele Sistemine ait broşür, katalog, belgeler ve fatura fotokopileri.

h)   İsteklinin bu işte kullanacağı Isı Yalıtımı Sistem Paketine ait ürün numunesi, broşür, katalog ve belgeler,

i)         SGK prim borcu olmadığını gösterir belge,

j)         Vergi borcu olmadığını gösterir belge,

k)      Yalıtım uygulaması yapacak işçilerin, Isı Yalıtımı Uygulama Eğitimi aldıklarına dair Eğitim

Katılım Belgeleri,

l)         Ürün TSE, TSEK veya CE Belgeleri ile tedarikçi firma ISO 9001 belgeleri.

m)    Teklifle birlikte sunulması gereken; 3.şahıs mali mesuliyet sigortasını en az 50.000TL ve işveren mali sigortasının poliçesi en az 300.000TL  olarak sunmalı ve poliçenin güncel tarihli olduğunu teyit eden kendi antetli kağıdına yazılmış teyit yazısı. (Sigorta şirketinden güncelliği ve içeriğinin teyidi alınacaktır)

n)     Teklif veren firmanın İZODER üyesi olması zorunludur. Teklifte bu belgeye yer verilmesi gereklidir. (İZODER’in sitesinde bulunan üye listesinden kontrolü yapılacaktır. )

 

Firmalar istenilen belgeleri şartname sırasına göre vereceklerdir.

3.3       Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a)   İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

b)   Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

c)   İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce Site tarafından aslı Site Yönetimince görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

d)   İstekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur.

Madde 4: İhale Dokümanının Kapsamı

İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a)   Teklif Alma Şartnamesi,

b)   İdari Şartname,

c)   Teknik Şartname,

d)   Ekler: Ek-1 TEKLİF HESAP ÖZETİ

İsteklinin teklif alma şartnamesi, idari ve teknik şartname ve sözleşme tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

Madde 5: İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

5.1     İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir.

İhale dokümanının görülebileceği yer Beşköprü mah. Toyota cad. Toyota Evleri Sitesi Serdivan / SAKARYA Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, Site Yönetimine firma isim ve adres bilgilerini bildirmeleri zorunludur.

5.2     İhaleye girmek isteyenler ihale dokümanlarını Toyota Evleri sitesi banka hesabına (Akbank TR 59 0004 6008 3188 8000 0000 14 ) 50,00 TL yatıracak dekont karşılığında Site Yönetiminden alabilirler. Site Yönetiminden ihale dokümanının alındığına dair belge ihale aşamasında teklif zarfına konulacaktır.

5.3     İstekli ihale dokümanını almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

Madde 6: Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

 

6.1 Tekliflerin sunulacağı adres Beşköprü mah. Toyota cad. Toyota Evleri Sitesi Serdivan / SAKARYA İhalenin yapılacağı adres: Beşköprü mah. Toyota cad. Toyota Evleri Sitesi Serdivan / SAKARYA İhale (son teklif verme) tarihi: 05.07.2017

6.2     İhale (son teklif verme) saati: 17.00

6.3     Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Site yönetimine ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

6.4     İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

6.5     İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

6.6     Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 7: Yasak Fiil veya Davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunanların teklifleri iade edilecektir.

a)       Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b)       İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilerle anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c)       İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

 

Madde 8: Teklif Hazırlama Giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İşveren, ihalenin seyrine, sonucuna bakılmaksızın isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 9: İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi

9.1         İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

9.2         İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

9.3         İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler Site Yönetimi tarafından verilecektir.

9.4         Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 10: İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İşverenin Serbestliği

İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce işverenden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 11: Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Hususlar

11.1     Teklifler, Teklif Alma Şartnamesindeki esaslara göre hazırlanacaktır.

11.2     İhaleye katılmak için gerekli olan ve teklif alma şartnamesinin 3’üncü maddesinde belirtilen belgeler ve teklif mektubu (teklif hesap özeti) zarfa konulmak sureti ile teklifler sunulacaktır.

11.3     Teklif alma şartnamesine göre hazırlanacaktır.

11.4     Teklifler verildikten sonra istekliler tekliflerini geri çekemez, kendi iradesi ile teklifinde değişiklik yapamaz.

Madde 12: Teklif Fiyatına Dahil Olan Masraflar

İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resimi harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye, mobilizasyon, işçilerin barınması, elektrik ve su giderleri ve her türlü sigorta giderleri, mevzuatın ön gördüğü sayı ve nitelikteki personelin işin bitiş tarihine kadar istihdamı, gerekli her türlü iş güvenliği önlemlerinin alınması, bu amaçla yapılacak eğitim çalışmaları vs. teklif fiyatına dâhildir.

 

Madde 13: İhale Dokümanına İlişkin Açıklama Yapılması

13.1     İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden 7 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2      Talebinin uygun görülmesi halinde Site Yönetimi tarafından yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihaleye girecek firmaların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3      Açıklamada, sorular ile Site Yönetiminin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14: İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması

14.1     Tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin site yönetimince tespit edilmesi veya site yönetimine yazılı olarak bildirilmesi halinde, Site Yönetimi zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.

14.2      Zeyilname, ihale tarihinden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihaleye katılacak firmaların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

14.3      Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.

Madde 15: İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi

15.1     İşveren, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

15.2      Bu açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 16: Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İşverenin Serbestliği

16.1     İşveren kararı üzerine, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

16.2      Bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

16.3      İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere e-posta veya telefon yoluyla derhal bildirilir.

Madde 17: Tekliflerin Alınması ve Açılması

17.1     Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar Site Yönetimine (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

17.2      İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

-      İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

-      İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Site Yönetiminin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

-      Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubunun usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.

-      Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

Madde 18: Tekliflerin Değerlendirilmesi

18.1     Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

18.2     Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde Site Yönetimince belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak Site Yönetimi tarafından makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

18.3     Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

18.4     Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Madde 19: Fiyat Görüşmesi

19.1     Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verdikleri teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır.

19.2     Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.

Madde 20: Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesi

20.1     İhale komisyonu kararı üzerine Site Yönetimi, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Site Yönetimi bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

20.2     İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

 

Madde 21: Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

22.1      Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren kabul edilecek, ekonomik açıdan en düşük teklif veren kabul anlamına gelemez. Site yönetimi ve İhale komisyonu istekli 2 veya 3 düşük vereni değerlendirip ayrıca ödeme koşulları, iş yapabilirlik buna benzer kriterlerle değerlendirip en uygun teklif olarak kabul edilecektir.

21.1      Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir.

 

Madde 22: İhalenin Karara Bağlanması

22.2      Değerlendirmeye alınan tekliflerden en uygun teklifi kabul edilecektir.

22.3      Site Yönetimi ihalenin her aşamasında ihaleyi iptal etme yetkisine sahip olmakla birlikte, gerekli gördüğünde en uygun teklif sahibi dışındaki bir teklif sahibi ile sözleşme imzalama hakkına sahiptir.

Madde 23: Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

İhale sonucu, Site Yönetiminin onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde

bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.

Madde 24: Sözleşmeye Davet

24.1      İhale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. İstekliye, yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

24.2      İstekli kendisine yapılan teklif tebligatından itibaren 15 takvim günü içinde 26’ncı maddede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Aksi taktirde geçici teminatı siteye gelir kaydedilir.

Madde 25: Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim

İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en

avantajlı diğer teklifler ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, teklif sahibi istekliyle

sözleşme imzalanabilir.

Madde 26: İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

26.1      Site Yönetimi tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, Site Yönetimi ve Yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin Site Yönetimi onaylı bir örneği Yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

26.2      Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme yapılmadan önce sözleşme yapılacak firma ile İmalat Kalemleri ve İmalat Miktarları konusunda tespit yapılacaktır.

26.3      Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme taraflarca yapılacak tespit ile isteklinin teklifindeki nihai birim fiyatlar esas alınarak yapılacaktır.

26.4      Sözleşmenin notere tescil ve onayı gerekli değildir.

26.5      Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

Madde 21: Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
22.4      Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren kabul edilecek, ekonomik açıdan en düşük teklif veren kabul anlamına gelemez. Site yönetimi ve İhale komisyonu istekli 2 veya 3 düşük vereni değerlendirip ayrıca ödeme koşulları, iş yapabilirlik buna benzer kriterlerle değerlendirip en uygun teklif olarak kabul edilecektir.
21.2      Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir.
Madde 22: İhalenin Karara Bağlanması
22.5      Değerlendirmeye alınan tekliflerden en uygun teklifi kabul edilecektir.
22.6      Site Yönetimi ihalenin her aşamasında ihaleyi iptal etme yetkisine sahip olmakla birlikte, gerekli gördüğünde en uygun teklif sahibi dışındaki bir teklif sahibi ile sözleşme imzalama hakkına sahiptir.
Madde 23: Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
İhale sonucu, Site Yönetiminin onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde
bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.
Madde 24: Sözleşmeye Davet
24.3      İhale üzerinde bırakılan istekli sözleşmeye davet edilir. İstekliye, yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
24.4      İstekli kendisine yapılan teklif tebligatından itibaren 15 takvim günü içinde 26’ncı maddede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Aksi taktirde geçici teminatı siteye gelir kaydedilir.
Madde 25: Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim
İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en
avantajlı diğer teklifler ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, teklif sahibi istekliyle
sözleşme imzalanabilir.
Madde 26: İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
26.6      Site Yönetimi tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, Site Yönetimi ve Yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin Site Yönetimi onaylı bir örneği Yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.
26.7      Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme yapılmadan önce sözleşme yapılacak firma ile İmalat Kalemleri ve İmalat Miktarları konusunda tespit yapılacaktır.
26.8      Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme taraflarca yapılacak tespit ile isteklinin teklifindeki nihai birim fiyatlar esas alınarak yapılacaktır.
26.9      Sözleşmenin notere tescil ve onayı gerekli değildir.
26.10  Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
 
Madde 27- Sözleşmenin İmzalanması
İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme imzalamadan önce, ihale KDV siz bedelinin %25’i oranında kesin 30 Temmuz 2017 tarihine kadar süreli teminat alınır.
Madde 28- Teminata İlişkin Esaslar
28.1     Teminat olarak tedavüldeki Türk parası veya Banka Kesin Teminat Mektubu kabul edilecektir.
28.2     Herhangi bir istekli ile sözleşme imzalanana kadar ihaleye katılan isteklilerin geçici teminatları tutulabilir.
28.3     İşin ihale dokümanlarına ve tekniğine uygun tamamlandığı site Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten ve yüklenicinin bu iş ile ilgili olarak site yönetimine veya diğer kişi ve kuruluşlara borcunun olmadığına kanaat getirildikten sonra teminat tutarı yükleniciye iade edilir. Aksi takdirde yüklenicinin borçları tahsil edildikten sonra kalan teminat tutarı iade edilir.
28.4     Yüklenicinin siteye olan borcu veya zararının teminat tutarından fazla olması durumunda teminat tutarı kadar kısmı teminatından karşılanır ve kalan kısmı yasal yollardan tahsil edilir.
 
Madde 29- ÖDEME ŞEKLİ BANKA KREDİSİ
29.1  Yüklenici firma, mantolama uygulamasını her şey dahil olarak yapmakla yükümlüdür. Hiçbir şekilde fiyat artışı vb. gibi taleplerde bulunamaz. Yapılacak işin miktarının artması (ilave uygulamalar) hariç, herhangi bir ek ücret talep edilemez
29.2   Yüklenici firmanın “Dış Cephe Yalıtım Sistemleri” (mantolama) ile ilgili teklif bedeli; Tamamı veya bir kısmı ilgili (anlaşmalı) bankaların EKO-KREDİ sistemi dahilinde “SIFIR FAİZ” ve “DÜŞÜK FAİZ” uygulaması ile 12 – 18 - 24 -36 ay seçenekleriyle kredili olarak ödenecektir.
29.3    Banka kredisi kullanmayan kat malikleri için indirim ve kredi kartına taksit imkanını sağlanacaktır.
 
EK: FORM -1 TEKLİF HESAP ÖZETİ
 

S. NO

YAPILACAK İŞ KALEMLERİ

BİRİM
MİKTAR

BİRİM
TÜRÜ

BİRİM TL

TOPLAM

1

MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ KASKAD SİSTEM YAPILMASI

3,0

set

 

 

a

Mimoza blokları 3 adet 120 kw Kaskad kazan sisteminin anahtar teslim kurulumu
(Mevcut eski kazanlar iptal olacak, mevcut baca içinden baca yapılacak)

3

set

 

 

b

Akasya blokları 5 ad 120 kw Kaskad kazan sisteminin anahtar teslim kurulumu
(Mevcut eski kazanlar iptal olacak, mevcut baca içinden baca yapılacak)

5

set

 

 

c

Manolya  blokları 6 ad 120 kw Kaskad kazan sisteminin anahtar teslim kurulumu
(Mevcut eski kazanlar iptal olacak, mevcut baca içinden baca yapılacak)

6

set

 

 

2

KOMPLE ÇATI TAMİR İŞLERİ

1,0

set

 

 

a

Mevcut oluklar ( PVC ) sökülecek. Yerine eksiz 0,50 mm daldırma galvaniz kaplı ve elektrostatik boyalı  genişlik 33 mm 8 adet yağmur inişi Ø100 olacak. 2 sıra kiremit açılıp (çivi başları taşlama ile kesilerek) 5x5 tahta cıta boydan boya betona vidalanıp takılacak (çatı tamirinde kırılan kiremit firmaya aitdir)

2.270

metre

 

 

b

Açık dereler 0,5 mm galveniz saç 60 cm genişliğinde mevcut saç sökülerek yapılması

1.750

mtül

 

 

c

Baca metal şapkalarının paslar temizlenip antipaz ve yağlı boya ile boyanması.
Baca saç etekleri poliüretan mastik yapılması ve beton yüzey mineral sıva yapılacak

180

adet

 

 

d

Çatı alt zemin kısmında  oluk için açılan kiremitlerin alt kısmına sürme (sıvı memran) su izolasyonu
 ile yalıtım yapılacak. 8 cm izocam marka serme CAM yünü eski taş yönünü kaldırmadan üserine serilmesi

2.270

 

 

e

 Mevcut PVC yağmur iniş (72 adet) borularının sökülüp mevcut PVC borudan yapılması 2 metrede bir kelepçe
takılması ve tüm balkon çıkışlarının Ø50 pvc boruyla bağlanması (kırık ve hasar görmüş olanlar değişecektir)

72

adet

 

 

f

Geçici olarak takılı olan 4 adet yapmur inişinin sökülüp, projede belirtilen ötelenmiş alana mevcut borular kullanılarak ve 2 metrede bir yeni kelepçe ve zemin uç kısmına 90º dirsek takılarak yapılması (toplam 72 adet iniş)

720

metre

 

 

g

Çatıdaki çanakların sökülüp ve bu alanın tamir edilmesi. Merkezi (Mimoza 1 ) yeni uydu sisteminin yeni yapılması (3x1,2 m çanak) Uydu & karasal yayın mevcut Fiber Optik hat üzerinden verilmesi. Görüntülü diyafon yapılması Audio marka 4,5" Rekli LCD ekran 217 adet iç ve 2 standart iç takım, 19 adet kameralı zil sistemi ( mevcut kablolama kullanılacak)

Bu madde Yönetim Tarafından yaptırılacaktır

18

adet

 

 

h

Mevcut yağmur olukları kalacak şekilde en üst noktasından altı profil karkaslı yeni sundurma
çatı yapılması ve yüzey koruma 8 cm polikarbon (açıksiyah) ile kapatılması, (ÖN TARAF)

18

adet

 

 

3

KOPMLE DIŞ CEPHE BOYA VE MANTOLAMA İŞİLERİ

1,0

set

 

 

a

Yapıştırma ve dübelleme metodu ile sahanlık, balkonlar ve bina yüzyindeki (5x18cm) dik kolonlar dış yüzeylerinin 3 cm  16 Yoğunlukta karbonlu EPS ile mantolama yapılması. Zeminden 1 metre yükseklikte (1150m2) panzer file uygulaması yapılacaktır

8.200

 

 

b

Yapıştırma ve dübelleme metodu ile tüm duvarlar TAŞYÜNÜ (mantolama) yapılması 10 yıl garatili 4 cm 150 kg/m³ yoğunlukta TAŞYÜNÜ paket sistem önerilmesi (zeminden 1 mt yükseklikte  (1100 m³) panzer file uygulaması yapılacaktır)

8.000

 

 

d

Sığınaklı Blokların ( 7 adet) zemin kat eteklerinin altlarının 10 cm gaz beton yapılması ve üzerine panzer file ile fileli sıva uygunanıp üzerine mineral sıva ve boya yapılması

450

 

 

 

Pencere kenar merkezlerine 2 cm kalınlığında xps levha ile ısı yalıtım uygulaması yapılması

600

 

 

f

Bina giriş yan duvarlar ve balkon (Taşyünü ve EPS alanlar) alt kısmına 30x10 cm dış ortama dayanıklı seramik süpürgelik yapılması (renk yönetim belirleyecektir)

1.860

mtül

 

 

g

Balkon katlanır olanlarda cam kenarına  ısı yalıtım malzemesine uygun kalınlıkta alüminyum subasman profili, duvara dikey şekilde yerleştirilecek , yüzeye uygun dübel ve vida ile düzgün ve terazisinde tespit edilir.

260

metre

 

 

h

Bina (18 adet) mantolama uygulama öncesi zemin alt eteklerindaki memran saç çıta tamir edilecek mantolama sonrası zemindeki açık alanlara çift bileşenli yalıtım harçıyla 5x5 cm 45 pah uygulanıp yalıtım yapılması

2.300

mtül

 

 

ı

Blok giriş önü yan duvar ve sahanlık tavan kazınıp yalıtımlı sıva yapılması ve
giriş zemin ve iç giriş süpürgelik, derzlerin boşaltılarak yeniden yapılması (3 kat dahil)

18

adet

 

 

i

Balkon ve sahanlık duvar dış yüzeylere file uygulanıp mineral sıva ve dış cephe boya yapılması

1.350

 

 

j

Sahanlık ön ve arka (kuzey-güney) yüzeylerin  mineral sıva ve dış cephe boyası yapılması

600

 

 

k

Balkon, sahanlık iç yüzey, çatı saçakları  ve sığınaklı blok dış giriş alanlarının dış cephe boya yapılması

3.700

 

 

l

Balkon ve giriş sahanlık tavanlarının beyaz tavan boyası ile boyanması

900

 

 

m

Blok  iç (koridor) tavanlarının beyaz tavan boyası ile boyanması

1.460

 

 

 

n

Blok içi silikon esaslı iç duvar boyası ile boyanması
Renk yönetim seçecektir Marka Filli boya 1 kalite

4.000

 

 

o

Blok balkon demir korkulukları ve blok dışı ve içi doğalgaz, demir su borusu ve merdiven
korkulukların yağlı boya ile boyanması
(korkuluk rengini yönetim belirleyecek) Marka Filli boya 1 kalite

18

adet

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 
B. İDARİ ŞARTNAME
Madde 1: İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
Toyota Evleri Sitesine ait 18 (ONSEKİZ) Mevcut kazanların sökülüp yeni kaskad kazan sistemi, projeye bağlı gerekli projelerin hazırlanıp AĞDAŞ onaylatıp devreye alınması, Çatı üzerindeki yağmur olukların değişimi, derelerin ve baçların tamir edilmesi. Binanın dış cephelerinin ve çatılarının ve bodrum tavanlarının Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve TS 825 standartlarına göre Isı Yalıtımı (Mantolama) ve boya işlerinin (işçilik ve malzeme dahil) yapılması ile ısı yalıtımı yapılmasından dolayı zorunlu olan diğer inşaat imalatlarının 120 takvim günü içerisinde yapılmasıdır.
Madde 2: Tanımlar
Bu şartname de, Toyota Evleri Sitesi Yönetim Kurulu, SİTE YÖNETİMİ veya İŞVEREN olarak, teklif verecek olan ve/ veya ihaleyi kazanan kurum, şirket veya kuruluşlar YÜKLENİCİ veya İSTEKLİ olarak tanımlanmıştır.
Madde 3: İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi
Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 10 takvim günü içerisinde yüklenici işe başlamak zorundadır. İşe başlama tarihinde yüklenici ile site yönetimi karşılıklı olarak işe başlama tutanağı düzenler, bu tarihten itibaren azami 120 takvim günü içerisinde (bu sözleşmenin 5. maddesindeki süreler hariç) sözleşme konusu işin dokümanlarına ve tekniğine uygun bir şekilde tamamlanarak kesin kabul tutanağının düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işveren bu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen cezai işleme başlayabilir.
Çalışma Saatleri Hafta içi 08.00-18.00, Hafta Sonları ise 08.30-18.30 saatleri arasında olacaktır. Bu çalışma saatleri dışındaki sürelerde çalışmalar Site Yönetiminin iznine tabidir.
 
Madde 4: Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler
Çalışılmayacak günler bu sürenin hesabında dikkate alınmıştır. Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.
Madde 5: Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
 
5.1             Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır:
a)   İşe başlanmasının akabinde uygulamanın yapılamadığı yağmurlu günler sözleşme süresine ilave edilir. Bu durumda yüklenici Site Yönetiminden yağmur nedeni ile uygulamanın yapılamadığı günlere ait bir belge almak zorundadır. Site Yönetimi tarafından belgelendirilmeyen günler için süre ilavesi yapılmaz.
b)                 Genel salgın hastalık,
c)                  Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
d)                 Gerektiğinde işveren tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
5.2              Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a)                 Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b)                 Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c)                 Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
 
d)   Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde yüklenicinin İşverene yazılı olarak bildirimde bulunması,
e)                 Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.
Madde 6: Ödeme Yeri ve Şartları
6.1             Yüklenicinin avans dışındaki hak edişi Site Yönetimi tarafından Sözleşme aşamasında taraflar arasında yapılan ödeme şartlarına göre yapılacaktır.
6.2             Yüklenicinin sözleşme bedelini aşan fazla iş yapması halinde herhangi bir ilave ödeme yapılmayacaktır.
6.3             İhale konusu hizmete ilişkin ödeme yapılacak sözleşmeye istinaden 216 Kat malikleri tarafından yapılacaktır.
6.4             Teklifler peşinatsız minimum 9 ay olacak şekilde sunulacaktır. Yönetim isim listesi ve telefonlarını verecek olup daire sakinlerinin ödemesinden sadece yüklenici sorumlu olacaktır. Burada çıkacak sorunlardan yönetim sorumlu değildir.
Madde 7: Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi
7.1             Sözleşme imzalanarak yerin teslim edilmesinden itibaren 120 iş günü olup, Yüklenici süre aşımı durumunda süreyi aşan her takvim günü için Yönetime 2000 TL ceza ödemeyi taahhüt eder. İş bitiminde işin süresi Ceza Hukuku Takvim Hesaplama yöntemiyle hesaplanacaktır. Bulunan süre tutanakla tespit edilerek Yönetim ve de Yüklenici tarafından ayrı ayrı ıslak kaşe+imza ile imzalanacaktır. Ayrıca deprem, hava muhalefeti ve benzeri nedenlerle çalışılmayan günler ve resmi tatil günleri iş gününe ilave edilecektir.
 
 
 
 
7.2             İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerinden kesilir.
Madde 8: Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
Sözleşme konusu işin denetim ve kabul işlemleri sözleşme tasarısında belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir. Site yönetimi teknik ve idari şartnameye uygun olmayan uygulamaları denetlemeye ve uygun olarak yaptırtmaya tam yetkilidir.
 
Madde 9: İş ve İşyerleri ile Konutların Korunması
9.1             Yapım işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler vb. işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sözleşme konusu yapım işinin korunmasından yüklenici sorumludur.
9.2             Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve yapı denetim görevlileri tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlara uymak zorundadır.
9.3             Yüklenici işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı veya yanıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini almak ve çalışanlara öğretmek zorundadır.
9.4             Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren sözleşme konusu işi teslim edene kadar binanın ve sakinlerinin güvenliğini sağlamak için akşam iş bitiminden sonra (18:00) ertesi gün iş başlama saati (hafta içi 08:00-hafta sonu 08:30) arasında yeterli sayıda Güvenlik Görevlisi bulundurmak zorundadır. Bulundurulmadığı her gün için 200 TL eleman bulundurmama cezası kesilir.
 
Madde 10: İşveren Denetim Görevlisinin Yetkileri
10.1         Yüklenici bütün işleri işveren denetim görevlisi ve Site Yönetiminin sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.
10.2         Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi işveren denetim görevlisi ve yönetim kuruluna gösterip iş için elverişli olduğunu kabul etmeden iş başına getiremez, Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için işveren denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir. Deney sonucu sözleşme şartlarına aykırı bulunan malzemeyi Yüklenici aynı gün işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde işveren denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.
10.3         Yüklenici tarafından sözleşme hükümlerine, fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan işleri yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda işveren denetim görevlisi yetkilidir.
10.4         Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel talep etmeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.
Madde 11: İşlerin Denetimi
11.1         Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, yönetim kurulu denetimi altında Yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yapılan bu denetim; yüklenicinin işi zamanında, tekniğine ve iş güvenliği hükümlerine uygun olarak yapması sorumluluğunu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz.
11.2         Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi işveren denetim görevlisi ve yönetim kuruluna gösterip iş için elverişli olduğunu kabul etmeden iş başına getiremez.
11.3         Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için işveren denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir. Deney sonucu sözleşme şartlarına aykırı bulunan malzemeyi Yüklenici aynı gün işyerinden kaldırıp uzaklaştırmak zorundadır. Bunu yapmadığı takdirde işveren denetim görevlisi bu malzemeyi, bütün zarar ve giderleri yükleniciye ait olmak üzere işyeri çevresi dışına çıkarmaya yetkilidir.
Madde 12: Yüklenicinin İş Başında Bulunması
Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işin devamı süresince iş yerinde bulunması esastır.
Yüklenici veya vekilinin iş yerinden ayrılmalarını gerektiren hallerde, işveren denetim görevlisinden yazılı izin almak zorundadır. Yüklenici işin başından sonuna kadar şantiye sorumlusu bulundurmak zorundadır. Bulundurulmadığı her gün için 300 TL teknik elaman bulundurmama cezası kesilir.
 
Madde 13: Çalışma Saatleri, Çalışma Düzeni ve Temizlik
13.1         Çalışma Saatleri Hafta içi 08.00-18.00, Hafta sonları ise 08.30-18.30 saatleri arasında olacaktır. Öğlen yemeği sırasında Site Yönetiminin göstereceği yerde toplu olarak yemek yenecek, yemek sonrası temizlik yapılacaktır. Herhangi bir çöp tespit edilmesi durumunda günlük gecikme cezası uygulaması devreye girecektir.
13.2         Bahçe düzenlemesinin zarar görmemesi için, iskele kurulu alana bant şeklinde 3m genişliğinde naylon serilecektir. Akşam paydostan sonra, bu naylonun üzeri temizlenecek ve çimin zarar görmemesi için yanlarından kaldırılarak iskeleye asılacaktır. Ertesi sabah tekrar serilerek çalışmaya devam edilecektir. Bu operasyonun kontrolünde SİTE görevlileri tam yetkilidir
13.3         İşin yapımı esnasında tüm site ve çevreye verilecek her türlü zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacak hasar giderilmediği takdirde bedel yüklenicinin son hak edişinden tahsil edilecektir
13.4         İşin yapımı süresince site içinde tüm inşaat artıkları düzenli olarak temizlenecektir.
13.5         İş başlangıcında doğramalar naylon ile kapatılacak iş bitiminde temizlenerek teslim edilecektir.
13.6         İşin yapımı süresince cam pvc kenarları ve camlar ince naylon ile kapatılacak camların zarar görmesi engellenecektir.
13.7         İşin yapımı süresince balkon içlerine sıva veya boya olmamsı için zemine naylon vb. gibi zemini koruyucu serilecektir. Balkon mermerleri aynı yöntemle koruma altına alınacaktır.
13.8         Balkonda bulunan elektrik prizleri yetkili (elektrikçi) personel tarafından elektrik kesilerek sökülecek ve kablo uçları izole bant ile korumaya alınacaktır. Mantolama esnasında vidalı buat konacak, iş bitiminde priz tekrar takılacaktır.
 
Madde 14: İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel ve Araçlar
14.1         Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri temin ederek malzemeleri korumak zorundadır.
14.2         İşin başlangıcında ve devamı sırasında, işin programına uygun olarak yürütülmesini teminen yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı işverene aittir.
14.3         Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. Yüklenici işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için sürekli işin başında şantiye sorumlusu olarak bir teknik elemanı çalıştırmak zorundadır. Yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içinde iş programı yaparak çalıştıracağı işçi ve teknik eleman listesini site yönetimine vermek, değişiklik olduğu takdirde bu değişikliği de çalışmaya başlatmadan önce site yönetimine bildirmek zorundadır.
14.4         Yüklenici beyan ettiği sayı ve nitelikteki personeli işin devamında istihdam etmek ve fiilen çalıştırmak zorundadır. Aksi takdirde Site Yönetimi, eksik her bir personel için, teknik elemanda 300 TL/Gün, Güvenlik elemanında 200 TL/Gün ve diğer elemanlarda ise 100 TL/Gün üzerinden ceza uygulama yetkisine sahiptir.
14.5         Şantiyede çalışan işçilerin tamamı SGK'na yüklenici tarafından sigorta ettirilecek ve sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır.
14.6         Çalıştıracağı personelin her türlü giderleri, SGK primleri ve bunlarla ilgili vergi, harç giderleri yükleniciye aittir.
14.7         Projede uygulayıcı olarak çalışacak tüm işçilerin uygulamada yetkili kılınmış firmalarca eğitilmiş ve ustalık belgesi sahibi olması gerekmektedir.
Madde 15: İş ve İşyerinin Sigortalanması
15.1         Yüklenicinin iş yerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı yüklenici sorumludur. Yüklenici tarafından çalıştırılan tüm işçilerin ve diğer personelinin sosyal güvencesi yükleniciye aittir ve yüklenici sorumluluğundadır.
15.2           Çalıştırılacak işçilerle ilgili her türlü emniyet tedbirini almak, SSK güvenceli yapmak yüklenici firmaya aittir. Olabilecek her tür kazalar ve neticelerin sorumluluğu yüklenici firmaya aittir.
15.3           Yüklenici firma tarafından ALL-RİSK (işveren mesuliyet sigortası) sigortası yaptırarak sigorta poliçesini Site Yönetime teslim edecektir.
Madde 16: Çalışanların Sağlık İşleri
Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve işveren denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.
Madde 17: Çalışanların Kazaya Uğramaları
Yüklenici, her türlü kazalara karşı faaliyetleri ile ilgili tüm mevzuatların öngördüğü tedbirleri almakla yükümlü olup, olacak kazalardan ve bu kazaların orada çalışan işçilere Site ve üçüncü şahıslara vereceği zararlardan doğrudan doğruya ve istihdam eden sıfatıyla sorumlu olacaktır. Yüklenici, çalışanların can ve mal güvenliğini sağlamak, kaza halinde kazaya maruz kalanların tedavilerini yaptırmakla yükümlü olacaktır.
Ancak yüklenicinin sözleşme hükümlerine göre tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat ve mevzuat gereği ödenecek diğer bedeller yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş kazası sonucu ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminat ve mevzuat gereği ödenecek diğer bedeller yüklenici tarafından karşılanır.
Madde 18: Yüklenicinin Çalıştırdığı Kişilerin Uygunsuzlukları
Yüklenici çalıştırdığı personelin siteye ve site sakinlerine verebileceği her türlü zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu nedenle çalışmalar esnasında bu duruma azami dikkat gösterilecek, site sakinlerini rahatsız edebilecek tavır ve davranışlardan özenle kaçınılacak ve çalışanlar bu konularda yüklenici tarafından bilgilendirilecektir.
Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi arasında her ne şekilde olursa olsun iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, site yönetimi veya işveren denetim görevlisi tarafında yapılacak uyarı üzerine yüklenici tarafından derhal iş yerinden uzaklaştırılır. Bu durumda yüklenici en kısa sürede aynı sayı ve nitelikte personeli istihdam etmek zorundadır. Aksi takdirde 14. madde hükümleri uygulanır.
Madde 19: İşyerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması
Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü inşaat ve çalışma artıklarından çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir. Çevre de bulunan bitkiler, çimler ve ağaçlara mantolama esnasında verilen zararlar yüklenici tarafından önceki durumdaki gibi teslim etmek zorundadır. Yönetim kurulu öngördüğü şekilde zarar verilen bitki, çim, ağaçlar yeniden eski planda olduğu gibi yapılır. Yapılmadığı takdirde işveren tarafından zarar verilen alanlar eski haline getirilir ve tutarı yüklenicinin teminatından irat kayıt edilir.
Bundan başka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu işler için kendisine hiçbir bedel ödemez. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde idarenin takdir edeceği bir bedel yüklenicinin hak edişinden, alacağı kalmamışsa teminatından kesilir. Yüklenici temizlik için 1 (bir) personel görevlendirecek ve bu personel sadece temizlik işlerini yapacaktır.
Madde 20: Bakım ve Gider
Yüklenici, çevre temizliğine azami dikkat edecektir. İşyerinde yapılacak tüm yatay ve düşey taşımalardan, çevre kirliliğine neden olacak tüm malzemelerin dışarı atılmasından Yüklenici sorumludur. Yüklenici üzerine düşen temizlik vazifesini yerine getirmediği takdirde İŞVEREN onun adına temizlikleri yaptırarak bedelini Yüklenici ‘ye yapacağı ödemeden keser.
Dış cephe doğramaları yalıtımdan önce firma tarafından kaplanacaktır. Yalıtım bitikten sonra temizlikleri yapılacaktır. . İskele önüne koruma filesi çekilecek, isteyen daire sakinlerinin alüminyum küpeştelerin ve camların naylonla kapatılacak
Madde 21: İş Güvenliği
21.1         SİTE yönetimi, işi yapacak personelin nüfus cüzdanı fotokopileri ile SSK bildirgelerini işe başlamadan önce yükleniciden alacaktır. İş başlangıç tarihi için yüklenici firma ile Site Yönetimi iş başlangıcında tutanak düzenleyip imzalayacaktır.
21.2         SİTE yönetimi, Periyodik olarak, şantiye de bulunan çalışan işçi SSK belgeleri ile Şantiyede fiilen çalışan işçilerin isim karşılaştırması kontrolünü yapacaktır. Bu konuda Sahada bulunan yüklenici temsilcisi, Site Yönetimine her türlü kolaylığı sağlayacaktır.
21.3         Yüklenici çöp ve molozlarını site yönetiminin gösterdiği noktalarda, variller içerisinde depolayacaktır. Hiçbir moloz açıkta kalmayacaktır ve her gün akşam şantiyeden uzaklaştırılacaktır
21.4         Yüklenici, şantiyede çalışan tüm işçilere Baret, Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri sağlamak ve bunların kullanımını anlatmak ve sürekli kullanımını sağlamakla mesuldür. Tüm çalışanlar, hem ekipmanlarını tam ve çalışır durumda aldıklarına hem de nasıl kullanacağını eğitimini aldıklarına dair tutanak imzalayacaklardır. Bu tutanakların sonunda olası bir iş kazasında hem çalışanın hem de kendi 1. ve 2. derece yakınlarının site yönetimine davacı olmayacağı, tek muhataplarının Yüklenici olduğu belirtilecektir. Kişisel koruyucu donanımı olmayan her çalışan için denetim firması ve yönetim tutanak tutarak firmadan her bir kişi için 200 TL (iki yüz Türk lirası) ceza kesmeye ve firmanın hak edişinden kesmeye yetkilidir.
21.5         Bu tutanakların birer orijinal kopyası Site Yönetiminde kalacak ve Yüklenici de olası bir iş kazası ya da benzer bir kazada tek sorumlunun kendisi olduğunu, Site Yönetiminin hiçbir sorumluluğu olmadığını ve olmayacağını beyan eden bir tutanak düzenleyecektir.
21.6            Olası bir iş kazası ya da benzeri durumda kullanılması gerekli olabilir diye, Yüklenici, binek ya da benzeri bir aracı, çalışma olduğu sürece, şantiyede bulunduracaktır.
21.7            Özellikle çocukların bulunduğu bölgelerde çalışmalar daha dikkatli yapılacaktır.
Madde 22: Devir
İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere veya bir başkasına devredilemez.
Madde 23: Teminata İlişkin Esaslar
23.1         Teminat olarak tedavüldeki Türk parası veya Banka Kesin Teminat Mektubu kabul edilecektir.
23.2         Herhangi bir istekli ile sözleşme imzalanana kadar ihaleye katılan isteklilerin geçici teminatları tutulabilir.
23.3         İşin ihale dokümanlarına ve tekniğine uygun tamamlandığı site Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten ve yüklenicinin bu iş ile ilgili olarak site yönetimine veya diğer kişi ve kuruluşlara borcunun olmadığına kanaat getirildikten sonra teminat tutarı yükleniciye iade edilir. Aksi takdirde yüklenicinin borçları tahsil edildikten sonra kalan teminat tutarı iade edilir.
23.4         Yüklenicinin siteye olan borcu veya zararının teminat tutarından fazla olması durumunda teminat tutarı kadar kısmı teminatından karşılanır ve kalan kısmı yasal yollardan tahsil edilir.
Madde 24: Kesin Kabul
İşin ihale dokümanlarına ve tekniğine uygun tamamlandığı Site Yönetimi tarafından kabul edildikten yüklenici ile Site Yönetimi karşılıklı olarak bir kesin kabul tutanağı düzenler. Bu tutanakta kesin kabul koşulları, teminatın iadesinden sonra garanti süresi içinde yüklenicinin garanti yükümlülüğünün esasları belirtilir. Gerekirse Site Yönetimi tarafından garanti süresi içinde ilave güvenceler istenebilir. (senet, taahhütname, teminat mektubu v.s. gibi)
Madde 25: Garanti
Yüklenici ve uygulayıcı firmalar kullanılan malzemeler ve yapılan uygulama ile ilgili olarak sistemi garanti etmek zorundadırlar. Garanti süresi ısı yalıtım malzemeleri için 10 YIL ve yapılan uygulama için 5 YIL' dır.
Bu süre içerisinde oluşacak kopma, dökülme, yalıtım sıvasında meydana gelecek izler veya sistemi bozacak her türlü düzensizlikler yüklenici garantisinde olacaktır.
Madde 26: Sözleşme Bedeli ve Giderleri
Sözleşme bedeli, ................ TL’dir. Bu Sözleşmenin akdedilmesi ile ilgili
her türlü vergi ve giderler, yüklenici tarafından ödenecektir.
 
Madde 27: Anlaşmazlık Durumu
Anlaşmazlıkların çözülememesi durumunda SAKARYA VE KOCAELİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
 
 
  1.   TEKNİK ŞARTNAME
 
 
1-           KAZAN SİSTEMİ (KASKAD)
1. Kazanlar doğalgaz ile kullanıma uygun olacaktır. Brülör hava-yakıt ayarları Türkiye’de kullanılan doğal gaza uygun olarak fabrika çıkışında yapılmış olacaktır.
2. Norm kullanma ısıl verimi doğalgazın alt ısıl değerine göre aşağıdaki değerlerde olacaktır:
DIN4702-8 Normuna göre %30 kısmi yükte verim:
40/30 0C - %111,3
75/60 0C - %106,4
3. Premix brülörü ve frekans kontrollü pompası sayesinde %16’ a kadar alev modülasyonu ile kapasitesini kontrol edebilmelidir. Alev modülasyonu yaparken modülasyonu fan sayesinde hem hava hemde gaz tarafında kontrol yapabilmelidir. Eşanjör korozyona dayanıklı özel Magnezyum-Alüminyum alaşımından imal edilmiş olmalıdır. Eşanjör, klorun agresif yapısına karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Cihazla birlikte, program yapabilen kontrol paneli ve dış hava kompanzasyonu verilmelidir.
5. İyonizasyon tekniği ile alev kontrol edilmelidir. Kazan gidiş - dönüş sıcaklıkları arasındaki fark ve ısınma hızı sıcaklık sensörleri ile kontrol edilerek kapasite ayarı yapabilmelidir.
6. Tam kapasitede ses seviyesi kapak açıkken ve 1 metre mesafede 45 dB (A), dan fazla olmamalıdır.
7. Tüm işletme şartları mikroprosesör kontrolü ile sağlanmalıdır. Düşük ve yüksek gaz basıncında çalışmaya yönelik emniyet düzeneği bulunmalıdır. Tesisat suyunun eksilmesi halinde kapasitesini emniyetli seviyeye çekebilmeli ve hata mesajı ile kullanıcıyı uyarabilmelidir.
8. Kapasite kontrolü: Kazanlar ihtiyaca göre teker teker devreye girip eş yaşlandırma yapabildiği gibi, hepsi modulasyonlu olarak aynı anda ihtiyaç kadar çalışabilmektedir.
Örneğin; 1150 kW’ lık bir sistemde 345 kW ihtiyaç var iken istenirse kazanların 3 adeti %100 devreye girdiği gibi, tüm kazanlar %30 kapasite ile yüksek verimli bir şekilde çalışabilmektedir. Bu da sistem verimini en yüksek seviyeye çıkarmaktadır. Tek kazanlı sistemlerde istendiği takdirde oda kumanda cihazı olmadan kontrol edilebilmeli ve sistem ayarlamaları yapılabilmelidir.
9.  Kazan çalışma basıncı 6 bar olmalıdır.
10. Su hacmi 7,5 litre olmalıdır.
11. Brülör ön karışımlı premix teknolojisindedir.
12. NOX (EN 483) emisyon değeri < 45 mg/kWh CO2 emisyon değeri ise < 31 mg/kWh olacaktır.
13. Baca gazı sıcaklıkları kısmi yükte < 30 0C
14. Fan basıncı 220 Pa olmalıdır.
15. Tüm servis cihaza önünden verilebilmelidir. Montajı sağdan, soldan ve arkasından sıfır olarak yapılabilmelidir.
16. Gürültülü, patlamalı, yüksek yakıt tüketiminde ve yüksek zararlı gaz emisyon değerlerinde bulunan bir şekilde olmamalıdır.
17. Cihazlar hem hermetik hem de bacalı olarak çalıştırılabilmelidir. Firmalar istendiğinde özel düşey hermetik baca seti temin edebilmelidir.
18. Kontrol paneli ile oda sıcaklığını ±0,5°C hassasiyetle sabit tutmalıdır.
19. Otomasyon paneli ile 20 kazana kadar kaskad olarak bağlanabilmelidir.
20. Harici kontrol sistemi (BMS) Kazana bağlanabilir ve aç/kapat sağlayabilir - yüksek/düşük yada
      0 - 10 V) arasında kontrol seçeneği vardır.
21. Kazanlarda baca klapesi mevcut olmalıdır.
22. Servis kolaylığı için elektrik kesintisi olsa dahi kazanın içini aydınlatacak aydınlatma armatürü mevcut olmalıdır.
23. Esnek kullanım sağlamak amacıyla kazan gidiş ve dönüş suyu sıcaklıkları arasındaki fark 40 °C ye kadar çekilebilmelidir.
24. Kazan içerisinde, tesisattaki havanın atılmasını sağlayacak, hava tüpü ve purjörü olmalıdır.
25. Kazan altı pompası frekans kontrollü olmalıdır.
 
2-           KASKAD OTOMASYON PANELİ
1. Kaskad paneli, 7’’ LCD dokunmatik ekran olmalıdır.
2. İlave edilecek kartlar ile 60 adet kazanı kaskad yaparak, eş yaşlandırma yapabilmeli ve istenilen şekilde tek bir dokunmatik ekrandan her bir kazana müdahale edilebilmelidir.
3. İlave edilecek kartlar ile 30 adet üç yollu motorlu vanalı zonu kontrol edebilmelidir. Her bir zonun, üç yollu motorlu vanasını yüzdesel olarak açık kapalı olduğunu gösterebilmelidir. Gidiş/dönüş suyu sıcaklıklarını ve o zondaki hedeflenen sıcaklığı gösterebilmelidir. Ayrıca, zon pompasının açık/kapalı olduğunu da göstermelidir. Ekranda zonların görselleri olmalıdır. Ör: Radyatör zonunda radyatör, yerden ısıtma zonunda yerden ısıtmayı gösterecek şema olmalıdır.)
4. Her bir zona ayrı ayrı zaman programı yapılabilmelidir. Zonları, hergüne özel saatlik dakikalık program yapılabilmelidir.( Örnek: Cuma günü, saat 13.00 ile 13:25 arasında oda sıcaklığına göre istenilen set değerlerinde çalışırken, saat 13:25 ile 14:00 arası dış havaya göre istenilen set değerlerinde çalıştırılabilmelidir )
5. Her bir zonun isimlendirilmesi ayrı ayrı yapılmalıdır. Panel üzerinden, tüm zonların özellikleri gösterilmelidir. ( Örnek: A blok radyatör hattını ayrı, B blok radyatör hattını ayrı olara göstermelidir.
6. Tüm kazanlarda Eş yaşlandırma yapabilmelidir. Her kazanı eşit çalıştıracak şekilde programlamalıdır. Ayrıca, eş yaşlandırmayı istenildiği gibi müdahale edilip, kazanlardaki değişimi günlük, saatlik(istenilen saat kadar) yâda rastgele yapılabilmelidir.
7. Türkçe, İngilizce, Almanca ve İspanyolca Dil seçeneği olmalıdır.
8. Kullanıcı girişi ve servis girişi farklı şifrelerle olmalı ve kullanıcı tüm ayarları değiştirmemelidir.
9. Kazanların hepsi, Seri ve paralel çalışma mantığına sahip olmalıdır. Aynı anda kazanları modülasyonlu çalıştırıp maksimum verimlilik ve yakıt tasarrufu imkânı sağlamaktadır. 10’lu kaskad sisteminden bahsedecek olursak; 115 kW, 10’lu kaskad sisteminde ihtiyacın 300 kW olduğunu düşünelim. Normal kaskad sistemlerinde; ihtiyaca göre önce birinci kazan devreye girer %100 ile çalışır, sonra ihtiyaca göre ikinci ve üçüncü kazan devreye girer. İstenilen Kaskad sistemde; ihtiyaca göre sistemin tüm kazanlarını %18 modülasyon ile başlayıp yavaşça yükselterek ısıtma ihtiyacını karşılar. Bu sistemde cihazlar kısmi yükte çalışacağı için verimlilik ve yakıt tasarrufu sağlar. Baca gazı sıcaklığı düşer. Dolayısı ile yoğuşma veriminde daha fazla yararlanılmış olur. İhtiyaç olan yükü, tek yada birkaç kazandan sağlamak yerine kurulu sistemdeki tüm kazanlara bölerek baca gazı sıcaklığı düşürülmelidir.
10. Kaskad paneli, boyler(yüksek sıcaklık zonu) ve ısıtma zonlarını ayrı kontrol edebilmelidir. Boyler ve ısıtma yüklerinin olduğu sistemlerde boyler zonunu ayırarak sistemin verimliliğini çok ciddi bir şekilde arttırmaktadır. Örneğin ; 10’lu kaskad bir sistemde 7 kazanın ısıtmaya, 3 kazanın da sıcak su üretimi için çalıştığını düşünelim. Toplamda 10 x 115 kW = 1.150 kW yükün 3/10’u boylerden, 7/10’u ısıtmadan gelmektedir. Denge kablı bir sistemde, iki zonda denge kabından sonra olduğu için, boyler ihtiyacının olduğu her an, sistem 80/60 C su rejiminde çalışacaktır. Bu sırada ısıtmada ( yerden ısıtma ve radyatör ) su sıcaklığı özellikle geçiş mevsimlerinde çok yüksek olmayacağı için, 3 yollu vana ile regülasyon yapıp, gidiş suyu sıcaklığı düşürülmeye çalışılacaktır. İstenilen kaskad paneli, kazan altındaki ana kollektör üzerine koyulan motorlu vanalarının kontrolünü sağladığı için, sistemi kollektörden ayırıp 2 tarafı da ayrı ayrı çalıştırabilecektir.Yani ; Sistemde boyler ihtiyacı olduğunda, 3 tane kazan sadece boyler 80/60 C su rejiminde çalışırken, kalan 7 adet kazan o sırada dış hava kompanzasyonuna göre çalışacak. Bu durumda gidiş suyu sıcaklıkları düşük olacağı için, sistemin verimin en yüksek düzeyde olacak. Boylerde ihtiyaç bittiğinde, bu sefer 10 tane kazan sadece ısıtma için çalışacak. Bu durumda da 3 yollu motorlu vana kullanımı ortadan kalkacaktır. Aşağıdaki şemada olduğu gibi, sağ taraftaki 5adet kazan boylerde ihtiyaç olduğunda 80/60ºC (boyler serpantin dizaynına bağlı) çalışarak, yüksek sıcaklıkta ve yoğuşmasız çalışacaktır ama sol taraftaki 10adet kazan ısıtmadaki ihtiyacı düşükse düşük, yüksekse yüksek çalışacaktır. (Bu durumda, boylerde ihtiyaç olduğunda tüm sistem yoğuşmasız çalışmayacaktır, boylerdeki ihtiyaç kadar yoğuşmasız çalışacaktır)
11. Hem kullanıcı, hem servis için kolay tasarlanan modülleri ile kazan dairesi kontrolü çok daha basit ve kullanışlıdır. Kazanların, zonların, boyler sıcaklıklarını ekranda göstermekte ve istenilen ayarları bu panelden yapabilme imkânı sunmaktadır.
12. PID kontrol kontrol sayesinde, kazanların tepkime süreleri değiştirilerek ihtiyaçlara evap süresi minimum seviyeye indirilip Bundan dolayı verimlilik ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır. (İstenilen set sıcaklığını, salınımı minimuma indirerek vermelidir. Yani istenilen 50 ºC ise bunu 45 ºC ile 60 ºC arasında salınım yaparak değil. 45 ºC’den yavaşyavaş artarak 50 ºC’ye getirmelidir.)
13. Şap kurutma özelliği ile yerden ısıtma sistemleriniz de şapların daha kaliteli olmasını sağlar.
14. Bakteri (Lejyonella) yok etme modülü ile istenilen saat ve tarihlerde lejyonella koruma fonksiyonunu devreye sokarak, boylerlerinizden daha sağlıklı su alınmasını sağlar.
15. Bakım zamanı girerek (gün, ay yada yıl) istenilen zamanda, bakım uyarısı verip, servisin iletişim bilgilerini ekrana getirmelidir.
 
3-           DIŞ CEPHE YALITIM SİSTEMLERİ
( TAŞYÜNÜ VE EPS-Karbon Takviyeli ) PAKET SİSTEM Uygulaması
Uygulamada kullanılacak malzemeler;
-          Üretici/Tedarikçi firmanın kataloglarında belirtilen teknik özellikleri taşımalıdır.
-          Tek bir tedarikçiden temin edilmelidir.
-          Sistem elamanlarının birbiri ile uyumlu çalıştığının ETAG 004 ve TS EN 13499 standartlarına göre test edilmiş olması gerekmektedir.
A - DIŞ CEPHE ISI YALITIMI SİSTEM ELEMANLARI
A1 - ISI YALITIM LEVHASI
Kullanılacak ısı yalıtım levhası,
1.1) –Su basman seviyesine kadar ve sonrasında mantolama için özel olarak üretilmiş en az 150 kPa (15 ton/m²) yüzeylere dik çekme mukavemetine sahip (TR150 sınıfı),
-          Kullanılacak olan (EPS) malzeme, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları hesabı ile belirlenmiş kalınlıkta olmalıdır.
-          Yüzey şekli her iki yüzü pürüzlü, kenar şekli düz (kare), TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları hesabı ile belirlenmiş kalınlıkta,
-          Azami ısı iletkenlik beyan değeri 0,034 W/mK (TS 825, TS EN 13163),
-          Yangın dayanımı E sınıfı (B1)’e sahip olan (TS EN 13501-1, DIN 41202) Ekspande Polistiren – (Karbonlu EPS) levha kullanılacaktır.
1.2) Kullanılacak (Karbonlu EPS) ısı yalıtım malzemesi TS EN 13163 standardına uygun olarak üretilmiş, EN 13499’da belirtilen özelliklere haiz ve CE belgesine sahip olacaktır.
1.3) Üretici firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olacaktır.
 
 
A2 - YAPIŞTIRMA HARCI ve YÜZEY SIVASI
Kullanılacak yapıştırma harcı ve yüzey sıvası,
2.1) Çimento veya akrilik esaslı olacaktır.
2.2) Isı şoklarına dayanıklı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, uygulama kolaylığı olan ve sıvada yüzey düzgünlüğü için granülometrisi ayarlanmış “Mantolama Yapıştırıcısı”, tutunma gücü yüksek, esnek, su buharı geçirgen, hava koşullarına ve suya dayanıklı çimento veya akrilik esaslı “Mantolama Sıvası” kullanılacaktır.
2.3) “Mantolama Yapıştırma Harcı” ısı yalıtım levhasına ve yapıştıma harcının uygulama yüzeyine yapışması EOTA (European Organization for Technical Approvals) ve ETAG 004 (External Thermal Insulation Composite System with Rendering) standartlarına uygun olarak test edilmiş ve normal şartlar altında çekme dayanımı yalıtım levhası üzerinde en az >0,08 N/mm2, beton/tuğla üzerinde en az >0,25 N/mm2 değerlerine sahip olacaktır.
2.4) Üretici firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001, İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Yönetim Sistemi sertifikalarına, TSEK 112-113 belgelerine sahip olacaktır.
A3 - DONATI FİLESİ
Sıva yüzeyinde oluşabilecek gerilimleri karşılayan, yüzeye tutunmasını sağlayan, çatlakları önleyen, yüzeye gelen darbeleri yayarak sertlik ve mukavemet sağlayan kilitli (kaynaklı) donatı filesi;
3.1) Cinsi : Cam Elyaf
3.2) Ağırlık : En az 160 gr/m2
3.3) Kaplama tipi : Alkali dayanımı yüksek (sıvanın içinde erimemesi için)
3.4) Kare Ölçüleri : 4 x 4 mm.
3.5) Yanıcı madde içeriği (LOI) : %20
3.6) DIN ISO 13934-1’e göre üretilmiş, çekme dayanımı en az (N/50)-standart koşullarda çözgü için 1600 N, atkı için 1900 N olacaktır.
3.7) ETAG 004’e göre test edilmiş ve CE belgesine sahip olacaktır.
 A3-A - PANZER FİLESİ
Panzer File (340 gr/m2 ) ağırlığında 5,0x5,5 elek aralığında, alkali dayanımlı, özel kaplamalı cam iplik dokuma filesi kullanılacaktır. Sığınak olmayan 13 adet (onüç) bloklarda zeminden 1 metre yüksekliğinde ve sığınaklı 7 adet (yedi) bloklarda gaz beton üzerine kullanılacaktır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ: • Ağırlık : 340 gr/m2 ± %5 DIN 53 854 • Mukavemet :min. 80 N/mm (atkı ve çözgüde) DIN EN ISO 13934-1 • Alkali testinden sonra kalan mukavemet min. %50 (%5’lik NaOH lt çözeltisinde 28 gün)
UYGULAMA: Panzer File (340 gr/m² ) birleşme noktalarında 10 cm üst üste bindirilerek mala ile ısı yalıtım sıvası kurumadan dış cepheye yakın olacak şekilde bastırılır ve sıva yüzeyi düzeltilir. Donatı filesi toplam ısı yalıtım sıvası kalınlığının 1/3’ü kadar dış cepheden içeride olacak şekilde yerleştirilmedir. Pencere ve kapı köşeleri özel çapraz donatı filesi ile takviye edilir. Köşe dönüş ve pencere profilleri monte edilir. Uygulanan file dışarıdan görülmemelidir. Daha sonra boya veya son kat kaplama ile sistem tamamlanır.
A4 - DÜBEL
Kullanılacak mantolama dübeli; Taş yünü üretici firma teknik verilerine ve gazbeton yüzeylere göre seçilecek standartlarında yapılacaktır.
Gaz beton dübel uygulama yüzeyine izolasyon malzemesi  hariç en az 9 cm girmelidir. Matkap çapı mutlaka 8 mm olmalıdır.  EPS ve XPS levhalarda plastik çivili gaz beton dübeli, taş yünü levhalarda çelik çivili gaz beton dübeli, izolasyon dübeli kullanılmalıdır. Dübel boyu seçimi izolasyon kalınlığı + 10 cm olarak seçilmeli, duvar yamuklukları göz önünde  bulundurulmalıdır.
4.1) Dübel boyu :Yalıtım levhasının kalınlığına ve mekanik tespit yapılacak yüzey tipine bağlı olarak hesaplanan uzunluktadır.
4.2) Dübel gövdesi : polietilen, geri dönüşüme uğramamış, atık olmayan malzemeden
4.3) Dübel çivisi : poliamid, geri dönüşüme uğramamış, atık olmayan malzemeden
4.4) Taşıma gücü : 0,15 kN
4.5) Dübel Başı Çapı : 60 mm.
4.6) Sıva tutuşunu artırmak amacıyla kafa pürüzlü, tırnaklı olacaktır..
4.7) Firma ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına ve ETA belgesine sahip olacak ve bu konuda yetkinliğini ispatlamış bir firma olacaktır. Ahşap veya OSB yüzey üzerine yapılacak uygulamalarda “Vidalı Dübel”, gazbeton yapı elemanları üzerine yapılacak uygulamalarda “Gazbeton Mantolama Dübeli” kullanılacaktır.
A5 - SUBASMAN ve KÖŞE PROFİLLERİ
Su basman seviyesinde veya toprak seviyesinde sistemin darbelerden korunması, sistemin terazide ve düzgün doğrultuda başlatılması amacıyla kullanılacak subasman profilleri aşağıdaki özelliklerde olacaktır.
5.1) Subasman Profili alüminyum esaslı olacaktır.
5.2) Subasman Profili damlalıklı ve tabanı deliksiz, sırt yüksekliği 35 mm, ön parça yüksekliği 20 mm., kullanılacak ısı yalıtım levhasının kalınlığına uygun genişlik ve boyutlarda olmalıdır. AlMg 3, 5754 H 24 alaşımında, 0,60 mm et kalınlığında olacaktır.
Bina köşeleri, pencere merkezleri gibi dış köşelerde sistemi koruması, sıva uygulamasında mastar görevi görmesi için kullanılacak köşe profilleri aşağıdaki özelliklerde olacaktır.
5.3) Köşe profili; 25/25 mm ebatlı yüzeyleri delikli alüminyum köşe profili veya PVC profil olacaktır. Alüminyum Fileli Köşe Profili (10x10 cm file kanat genişliği) kullanılacaktır. Alüminyum Köşe Profili 1050 H 19 alaşımında, et kalınlığı 0,40 mm olacaktır.
5.4) Damlalıklı Köşe Profili: Cepheye gelen yağmur sularının sistemden uzaklaştırılması ve düzgün köşe bitişi sağlamak amacıyla pencere, kapı lento üstleri ve balkon altlarında kullanılan, PVC kendinden fileli damlalıklı olacaktır.
 
A6 - SON KAT KAPLAMA, ASTAR ve BOYALAR
Kullanılacak son kat KAPLAMA; 
6.1) Mala ile uygulanan çimento esaslı, dekoratif mineral kaplama,
6.2) Mala ile uygulanan silikon-silikat esaslı desenli kendinden renkli sıva,
6.3) Mala ile uygulanan akrilik esaslı desenli kendinden renkli sıva,
6.4) Rulo ile uygulanan, akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, desenli kendinden renkli sıva,
Kullanılacak olan ASTAR;
6.5) Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, desenli kendinden renkli hazır dekoratif cephe kaplama malzemesi öncesinde ve çimento esaslı, dekoratif mineral kaplama üzerine uygulanacak boya öncesindeki astar, üreticinin önerdiği, paket sistem içinde yer alan ayni üreticinin kendi boyası ile uyumlu teknik özellik ve renkte olacaktır.
Kullanılacak olan BOYA;
6.6) Çimento esaslı kaplama üzerine kullanılacak boya su bazlı akrilik emülsiyon esaslı silikon katkılı veya silikon-silikat esaslı, su itici, nefes alan dış cephe boyalarından biri olacaktır. Renkler ısıl gerilimi engellemek amacıyla fazla koyu olmayacaktır. Dış cepheyi ve yalıtım sistemini dış hava koşullarından korumak için mm. mertebesinde kalınlığı olan desenli hazır renkli dekoratif kaplamalar ve mineral sıvalar tercih edilecektir. Mantolama sıvası üzerine düz boyalar tercih edilmeyecektir. Solvent ve benzeri esaslı son kat kaplama ve boyalar kesinlikle kullanılmayacaktır.
Son kat kaplama, boya ve astar TSE belgeli; ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi sertifikalı bir firma tarafından üretilmiş olacaktır.
-        Dış cephe yalıtım sistemi için yapı yüzeyleri basınçlı su (jet pompa 180-200 bar) ile komple tüm yüzeyler yıkanacak ve kuruması için 1 gün beklenecektir.
-          Dış cephe yalıtım sistemi için yapı yüzeyleri teknik açıdan göz ve ilgili aletlerle kontrol edilecektir.
-          Kaçıklıklar ve düzgünsüzlükler kaba sıva ile düzeltilecektir.
-          Yüzeyde bulunan zayıf ve kopmaya müsait bölümler ile toz, boya kalıntıları, kalıp yağları vb., uygulama yapılacak yüzeyden tel fırça vb. ile iyice temizlenecektir.
-          Yüzeyin temiz, kuru, düzgün ve sağlam olduğundan emin olunarak, gerekli tamiratlar yapılacaktır.
-          Kuvvetli emici olan ve tebeşirleşme özelliği gösteren satıhlar mekanik olarak temizlenecek ve astar uygulanacaktır.
-          Mantolama yüzeyi tutunma oranını arttırmak için zemin çekiçleyecektir.
-          Uygulama sırasında sistem, güneş (UV), rüzgar ve yağmura karşı korunacaktır. Dış cephe ısı yalıtım yapılacak yüzeylerin nemli olmamasına dikkat edilecek ve mevcut yağmur suyu indirme boruları ve benzeri tesisat boruları kesinlikle sistemin üzerine monte edilecektir.
-          İskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğunun sistem kalınlığına uygun olacak ve iskele kelepçeleri için açılan deliklerden yağış olduğu taktirde su sızmasına karşı gerekli tedbirler alınacaktır.
-       İskele sistemi güvenlikli iskele sistemi olacak ve binanın 4 (dört) tarafına kurulacaktır. İskele kurulduktan sonra iş başlamadan önce yönetim kontrol edecek onay sonrasında kullanıma başlanacaktır. İskele 4 (dört) tarafı ince koruma filesi ile kapatılacak ve üzerine “YÜKSEKTE ÇALIŞMA VAR” uyarısı asılacaktır. Çalışma alanına çocukların girmemesi için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
B2 - BAŞLANGIÇ PROFİLİ (SUBASMAN PROFİLİ) MONTAJI
-          “A5” maddesinde belirtilen özellikteki başlangıç profili, belirlenen kottaki uygulama yüzeyine yalıtım levhaları yapıştırılmadan önce uygulama yüzeyinin en alt seviyesine boydan boya alt yapıdaki farklılıklar mesafe ayarlayıcı takozlarla yastıklanarak uygun dübel ve vidalarla terazisinde monte edilecektir.
-          Başlangıç profili bina çevresi boyunca uygulanır ve köşelerde gönye burun kesilir.
-          Ek yerleri plastik genleşme elemanı ile birleştirilir.
B3 - ISI YALITIM LEVHALARININ YAPIŞTIRILMASI
-          “A2” maddesinde tarif edilen yapıştırma harcı, yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde, kenarlardan 5 mm. kalmasına dikkat edilerek çepeçevre uygulanacaktır.
-          Ortada kalan bölüme, üç büyük parça yapıştırma harcı noktasal olarak uygulanacaktır.
-          Yalıtım levhasının % 40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olmasına dikkat edilecektir.
-          Uygulama yapılacak yüzeyin çok düzgün olduğu durumlarda, dişli çelik mala yardımıyla yapıştırma harcı yalıtım levhası yüzeyine tamamen yayılarak uygulanacaktır.
-          Yalıtım levhalarının birleşim yerlerine ısı köprüsü ve kaçıklıklara sebebiyet vermemek için yapıştırıcı bulaştırılmayacaktır.
-          Yapıştırma harcı yüzey bozukluklarına bağlı olarak en az yaklaşık 5 kg/m² olarak uygulanacaktır.
-          Yapıştırma işlemi +5 °c ile +30 °c arasında yapılacaktır.
-          Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylere uygulama yapılmayacaktır.
-          Isı yalıtım levhaları duvarın alt kısmından başlanarak yukarı doğru aralıksız, cephelerde ve köşelerde şaşırtmalı ve yatay olarak döşenecektir.
-          Levhalar pencere alt ve üstleri ile kapı üstlerinde L şeklinde tam levhadan kesilmek sureti ile pencere ve kapı kenarlarında yatayda ve düşeyde derz oluşumundan kaçınılarak döşenecektir.
-          Levhaların düzgün döşenmesine ve kenarların zedelenmemesine dikkat edilecektir.
-          Hasarlı ve özellikle kenarları aşınmış levhalar kullanılmayacaktır. Levhalar arasında, mümkün olduğunca, boşluk bırakılmayacaktır.
-          Yalıtım levhalarının aralarında oluşabilecek boşluklar aynı malzemeden kesilen parçalar ile kapatılacaktır.
-          Hem yapışmayı sağlamak hem de levhaların aynı hizada olmasını sağlamak için yalıtım levhalarına geniş yüzeyli düzgün bir mastar ile vurulacaktır.
-          Binaların dilatasyon ile ayrılmış bölgelerinde, hiçbir şekilde yalıtım sistemi devam ettirilmeyecektir. Bu bölgelerde plastik esaslı donatı filesi takviyeli dilatasyon profili kullanılacaktır. Profil uygulaması donatı filesi uygulamasından önce yapılacaktır.
-          Tüm pencerelerin alt kısımlarında mevcut bulunan denizlik, mantolama uygulamasında kullanılan yalıtım levhası kalınlığından daha kısa kalırsa sistemi yağmur ve benzeri su akıntılarına karşı korunmak amacıyla denizlik uzatma profili uygulanacaktır.
B4 - ISI YALITIM LEVHALARININ DÜBELLENMESİ
-          Dübelleme işlemine yapıştırıcının yeterince kuruduğu tespit edildikten sonra, yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra geçilecektir.
-          Uygulama yüzeyde çıkıntı kalmayacak şekilde olacaktır.
-          Sağlam yerleştirilmemiş dübeller çıkarılarak yerine yeni dübel çakılacaktır.
-          Dübellerin tespiti için duvar yüzeyi matkap ile delinecek ve uygulanacak yüzeye uygun dübel çakılacaktır.
-          Matkap ucu, gereğinden kalın kullanılarak çakılan dübellerin geri gelmesine sebep olacak çapta olmayacaktır.
-          Dübeller tüm levha köşelerine ve iki adet levha ortasına gelecek şekilde yerleştirilerek çivisi çakılacaktır.
-          m²’ye en az 6 adet olacak şekilde dübelleme yapılacaktır.
-          Dübel sayısı belirlenirken bina yüksekliği ve rüzgar yüklerine dikkat edilecektir.
-          Bina yüksekliği arttıkça, binanın kritik bölgeleri olan köşelerde dübel sayıları arttırılacaktır.
-          Köşelerde, yanlardan en fazla 40 cm., yukarıdan aşağıya 25’er cm. aralıklı olacak şekilde dübelleme yapılacaktır.
 
B5 – KÖŞE ve DAMLALIK PROFİLLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ
-          “A5” maddesinde tarif edilen özelliklerdeki köşe profilleri, köşeye yüzey sıvası ile yerleştirilecek ve üzerine donatı filesi köşelerden en az 20 cm. dönecek şekilde uygulanacaktır.
-          Tüm pencere ve kapı üst kısımlarında ve çıkmalarda yağmur ve benzeri su akıntılarının yapı yüzeyine zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlayacak PVC esaslı kendinden fileli damlalık profili kullanılacaktır.
-          Damlalık profilleri kapı ve pencere üstlerine yüzey sıvası ile yerleştirilecek. Profil uygulaması donatı filesi uygulamasından önce yapılacaktır.
 
B6 - YÜZEY SIVASI VE DONATI , PANZER FİLESİ UYGULAMASI
-          Paket sistem içinde yer alan birinci kat yüzey sıvası mala yardımıyla yüzeye uygulanacaktır.
-          Henüz kurumamış harcın üzerine donatı filesi gerilerek ve katlanmadan çelik mala ile hafifçe bastırılarak tamamen gömülmeden yerleştirilecektir.
-          Birleşim yerlerinde, yatayda ve düşeyde donatı filesi her zaman 10 cm. üst üste bindirilerek yüzey sıvasının üstüne yerleştirilecektir.
-          Kapı ve pencere köşelerinde ek bir parça donatı filesi diagonal olarak yerleştirilecektir.
-          İkinci kat çimento esaslı yüzey sıvası, birinci kat çimento esaslı yüzey sıvası üzerine ortam sıcaklığı göz önüne alınarak 3-4 saat sonra yapılacaktır.
-          İkinci kat yüzey sıvası uygulandıktan sonra kurumaya bırakılarak, sistem son kat dekoratif kaplama uygulamasına hazır hale getirilecektir.
-          Bu uygulamada toplam kalınlık en az 3 mm., m² sarfiyatı 5 kg’dan az olmayacaktır.
-          Varsa dilatasyon derzleri kesinlikle yüzey sıvası ile kapatılmayacak, bu bölümler için dilatasyon profilleri kullanılacaktır.
B7 - SON KAT KAPLAMANIN UYGULANMASI
Sıvanın kurumasının ardından hava şartlarına bağlı olarak kuruma süresi göz önüne alınarak 7 gün sonra verilen karar neticesine göre belirlenen “A6” maddelerinde tariflenen son kat kaplamalardan biri uygulanacaktır.
7.1)     Çimento esaslı, dekoratif mineral sıva uygulaması; astarlanmış yüzeye üreticinin tavsiyesi doğrultusunda belirlenen ölçekte su ile uygun karıştırıcı ile topak kalmayıncaya kadar homojen bir şekilde karıştırılacaktır. Çelik mala yardımıyla yüzeye uygulanacak ve ardından plastik mala ile dairesel hareketler ile yüzeye desen verilecektir. Uygulanacak kaplamaya uygun, paket sistem içinde yer alan astar ile tüm cephe astarlanacaktır. Çimento esaslı mineral sıva üzerine dış cephe boya uygulamasına astarlama işleminden en az 12 saat sonra geçilecektir.
7.2)     Silikonlu su bazlı desenli kendinden renkli hazır sıva, topaksız homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırılarak çelik mala yardımıyla astarlanmış yüzeye uygulanacak ve ardından plastik mala ile dairesel hareketlerle yüzeye desen verilecektir. 
7.3)     Akrilik emülsiyon esaslı silikon katkılı su bazlı kendinden renkli desenli dış cephe kaplaması, topaksız homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra astarlanmış yüzeye rulo yardımı ile uygulanacak ve uygun rulo yardımı ile yukarıdan aşağıya doğru yüzeye desen verilecektir.
7.4)     - Son kat kaplama işlemi +5 °c ile +30 °c arasında yapılacaktır.
            - Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylere uygulama yapılmayacaktır.
            - Geniş yüzeylerde ek yeri ve renk geçişleri olmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
            -  Belirli alanlar kağıt bantlar ile bölünecektir.
            - Çimento esaslı mineral sıva ile yapılan son kat kaplama uygulamasını müteakip boya rengine ve cinsine uygun boya astarı uygulanacak, ardından en az 24 saat sonra boya işlemine geçilecektir.
            - Boya, temiz su ile hacimce en çok %10 inceltilerek fırça ya da rulo ile 2 kat olarak ve katlar arasında en az 3 saat olacak şekilde uygulanacaktır.
Bina giriş yan duvarlar ve balkon alt kısımları bulunan eski süpürgelikler sökülecek ve mantolama sonrasında bu olanları yeniden dış ortama dayanıklı seramik süpürgelik yapılacaktır.
Yapılacak süpürgelik renk seçimi yönetime getirilen numune seramik renklerinden seçilip yönetim onay verdikten sonra montajı yapılacak.
Yapılacak olan süpürgelik kalitesi 1. sınıf kalitede olacak ve dış ortama dayanıklı Seramik olacaktır.
Balkonlara katlanır cam olanlarda cam kenarları ısı yalıtım malzemesine uykum kalınlıkta alüminyum subasman profili yerleştirilecek ve 3 adet dübel ile monte edilecek ve terazisinde yapılacaktır.
Mantolama uygulama öncesi toplam 18 blok Zemin altı eteklerindeki membran ve saç kısımlar tamir edilecek mantolama sonrası zemindeki açık alanlara çift bileşenli yalıtım malzemesi ile 5 x 5 cm 45 derece olacak şekilde  beton pah yapılacaktır.
Yapılacak olan pah su geçirmeyecek şekilde yalıtım sağlanacak ve mantolama bitiminde bu alanlar mineral sıva ve uygun renkte boyanacaktır.
 
C – DİĞER İŞ KALEMLERİ
 
C-1 ÇATI TAMİR İŞLERİ
 
1)           YAĞMUR OLUK SİSTEM DEĞİŞİMİ
 
1)           Mevcut Oluklar sökülerek yerine 0,5 mm kalınlığında Galvaniz kaplı ve elektrostatik boyalı eksiz 33 cm oluk yapılacaktır.
2)           Mevcut PVC Oluklar sökülürken içindeki çamurların duvarlara ve balkon kenarlarına çamur sıçramasına dikkat edilecektir.
3)           Mevcut PVC olukları sökmeden önce iskele kurduktan sonra başlanacaktır. Yeni yapılacak oluk sistemine başlamadan önce kiremitler 2 ( iki ) sıra sökülecek kiremitlerin kırılmamasını dikkat edecek, kiremitler söküm esnasında çivi çakılı olan kiremitler elektrikli taşlama (spiral) taşlanacak daha sonra kiremitleri kırmadan bir üst sıraya konacaktır.
4)           Kiremitler alındıktan sonra hava koşullarına dikkat edilecek yağmur yağması ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmasına özen gösterecektir.
5)           Çatı etekleri 2 sıra açıldıktan sonra boydan boya 50x50 mm kalınlığında tahta çıtarlala dönülecek ve tahta çıtalar betona 1 metre aralıklarla delinerek dübelleme yöntemi ile sabitlenecek, çatı yağmur oluk değişimi esnasında kiremitler üzerinde dolaşırken dikkat edilecek kırılan kiremit olursa firma tarafından temin edilecektir. (brans marka)
6)           Çatı oluk değişimi esnasında kesinlikle paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılacak. Çalışmalar iskele üzerinde yapılacaktır. Zorunlu kalınması durumlarda ayarlanabilir lanyard ve karabin kullanılarak çatı bacalarına bağlamak koşuluyla çalışma yapacaktır.
7)            Yağmur inişleri proje verilen iniş noktalarından çap 100 mm olacak şekilde iniş bırakılacak iyi iş ek noktaları poliüretan mastik de yapıştırılacak ve Paslanmaz montaj civatası  ile monte edilecektir.
8)           Eksiz oluk ve diğer detay malzemeleri sac kalınlıkları 0,50 mm dir. Renk yönetim tarafından belirlenecektir.
9)           Eksiz oluk sisteminde 1 adet ( iç askı kelepçe) - ( dış askı kelepçe) - ( dış askı statik kaplama kelepçe) ve monte edilecek aralıklara göre fark edebilir. statndart aralık 40 - 45 cm aralığındadır.
10)          Oluklara ek olarak kar birikmelerinde eriyen suyun çatı arasına geri tepme yapmaması ve dış cephe sıvasının patlamaması için 20 cm galvaniz kiremit altı yaka sacı uygulanır.
11)          Oluklara kar yükü ve yük bindiğinde oluşan yükün yarısını kendi üzerinde tutarak oluklarda en ufak bir esneme yaşanmamasını sağlar monte aralıkları her 2 - 3 metrede bir gergi sac bağlantısı atılır.
 
2-           ÇATI AÇIK SAÇ DERELERİNİN DEĞİŞİM İŞLERİ
 
1)           Çatı üzerinde açık dereler 2 sıra kiremit açılarak mevcut saç dereler sökülecek ve yeni saç montajı yapılacaktır.
2)           Saç dere montajı yapılırken sırt, baca kenarları poliüretan mastik kullanılarak ek noktaları yapılacak, özellikle baca kenarları bacaya sabitlenecek ve üzerine poliüretan sürme yöntemi ile yalıtım sağlanacaktır.
3)           Çatı Dere değişim esnasında hava koşulları takip edilecek yağmur yağması durumunda gerekli tedbirler alınacaktır. İş bitiminde çatı üzerinde uçabilecek ve tehlike olabilecek malzemeler itinayla toplanacak ve yönetimin göstermiş olduğu alana atılacaktır.
3-           HAVALANDIRMA BACA TAMİRLERİ
1)           Çatı üzerinde bulunan metal bacalar zımpara ve spiral taşı kullanarak temizlenecek temizlik sonrasında antipas boya uygulaması yapılacak ve antipas kurumasından sonra yönetimin istemiş olduğu renk ile 2 (iki) kat yağlı boya yapılacaktır.
2)           Beton yüzeyler temizlikleri yapıldıktan sonra çatlak, dökülen yüzeyler beton tamirleri yapıldıktan sonra bu alanlara mineral sıva uygulanacak ve mantolama renginde boyanacaktır.
4-           ÇATI ZEMİN İZLASYON YAPILMASI
 
1)           Çatı etekleri 2 sıra veya gerek görülürse 3-4 sıra kiremit açıldıktan sonra çatı zemini 1 metre boydan boya temizlenecek ve temizlenen alana yalıtım kimyasalı sürdürecek ve yalıtım sonrasında 1 metre genişliğinde 8 cm kalınlığında İzocam marka serme camyünü uygulaması yapılacaktır.
2)           Bu uygulama esnasında yalıtım standartlarına dikkat edilecek ve yalıtım için kullanılacak ürünler yönetim tarafından olay sonrasında uygulanacaktır.
 
5-           YAĞMUR İNİŞ BORULARININ YAPILMASI
1)           Her blokta 4 adet geçici takılan Ø 75 mm PVC borular sökülecek ve yönetime teslim edilecektir.
2)           Yeni yapılacak boru inişleri projede gösterilen veya yönetimin uygun bulduğu alanlara takılacak ve 1 metre aralıklarla PVC kelepçe ile sabitlenecektir.
3)           PVC kelepçeler mantolama dübeli ile duvara montajı yapılacak balkon su çıkışları mevcut y çatala takılacaktır.
4)           Balkon çıkış boruları hasarlı veya kırılmış olanlar yenilerle sisteme bağlanacaktır.
5)           Balkonu PVC pencere sistemi ile kapatan daireler için çıkış noktasına gelecek şekilde Y çatallar montaj esnasında dikkat edilecektir.
6)           Yeni takılacak Ø 100 lük PVC borular yönetim tarafından verilecek ve montaj öncesinde borular temizlikleri yapıldıktan sonra Plastik mantolama rengi ne boyanacaktır.
7)           PVC boru inişleri zemine gelen boru uçlarını 90 derece dirsek takılıp zemine kelepçe ile sabitlenecektir.
8)           Montaj esnasında açılan tespit deliklerine su girişini ve ısı köprülerini engellemek amacı ile POLİÜRETAN MASTİK sıkılacaktır.
 
D-          Blok giriş yan duvar ve sahanlık tavan kazanıp yalıtımlı sıva yapılması
 
1)           Bina giriş yan duvarlar ve balkon alt kısımları bulunan eski süpürgelikler sökülecek ve  mantolama sonrasında bu olanları yeniden dış ortama dayanıklı seramik süpürgelik yapılacaktır.
2)           Yapılacak süpürgelik renk seçimi yönetime getirilen numune seramik renklerinden seçilip yönetim onay verdikten sonra montajı yapılacak.
3)           Yapılacak olan süpürgelik kalitesi 1. sınıf kalitede olacak ve dış ortama dayanıklı Seramik olacaktır.
4)           Blok giriş yan duvarlar ve sahanlık komple kazınacak, kazınan yüzeyler temizlecek,  yalıtım malzemeleri sürülecek ve yalıtım sonrasında mantolama ve boya uygulaması yapılacaktır.
5)           Mantolama sonrası girişten başlayarak tüm katlarda bulunan zemin seramik aralarındaki dersler tilki kuyruğu makinesi ile boşaltılacak ve yeniden derz dolgusu yapılacaktır.
6)           Derz dolgu boşaltma sırasında elektrikli süpürge kullanılacak ortam toz olmamasına dikkat edilecektir.
7)           Derz dolgu boşaltma tilki kuyruğu makinesi özel aparatı kullanılacak ve başka boşaltma tekniği varsa yönetimi bilgi verilecek yönetim onay verdikten sonra bu yöntem denenecek deneme sonrasında kabul edilirse bu yöntem uygulanacaktır.
8)           Tüm katlardaki zemin seramikleri kontrol edilecek oynayan fayans varsa tamiri yapılacak tamir sonrasında derz dolgu uygulaması yapılacaktır.
9)           Derz dolgu yapıldıktan sonra zemin temizliği uygun şekilde temizlenecek yan kenarlarda bulunan süpürgelikler üzerine eski boyalar kazınarak süpürgeliklerin temizliği sağlanacaktır.
10)         Balkonlara katlanır cam olanlarda cam kenarları ısı yalıtım malzemesine uykum kalınlıkta alüminyum subasman profili yerleştirilecek ve 3 adet dübel ile monte edilecek ve terazisinde yapılacaktır.
 
E-           Balkon ve sağlık duvar yüzeyleri file uygulanıp mineral sıva yapılması
1)           Balkon ve sandık duvar dış yüzeyleri uygulama yapılmadan önce  yüzeyler çatlak, dökülme kırılır kırılmış noktalar varsa bu noktalar tamir edilecek tamiri sonrasında  file uygulama yöntemi ile  çukur alanlar doldurmayacak ve mineral sıva uygulaması yapılacaktır.
2)           Yapılacak olan mineral sıva uygulaması dökülmelere ilerde çatlamalara karşı dikkat edilecek ve Özen gösterilecektir.
 
 
 
F-           BLOK ZEMİN ETEK İYİLEŞTİME İŞLERİ
 
1)           Mantolama uygulama öncesi toplam 18 blok Zemin altı eteklerindeki membran ve saç kısımlar tamir edilecek mantolama sonrası zemindeki açık alanlara çift bileşenli yalıtım malzemesi ile 5 x 5 cm 45 derece olacak şekilde  beton pah yapılacaktır.
2)           Yapılacak olan pah su geçirmeyecek şekilde yalıtım sağlanacak ve mantolama bitiminde bu alanlar mineral sıva ve uygun renkte boyanacaktır.
 
G-          AÇIK BALKON İÇLERİ
1)           Açık balkon içlerinde tavanlar beyaz ile boyanacaktır.
2)           Balkon parapet içleri tamir gerektiriyorsa sıvanıp, dış cephe boyası ile boyanacaktır.
3)           Yaşam alanlarına bakan duvarlar mantolama yapılacaktır.
4)           Mantolama sonrası seramik süpürgelik yapılacak, renk seçimi yönetim tarafından yapılacaktır.
 
H-           PENCERE VE BALKON DENİZLİKLER İŞLERİ
1)           Mevcut pencere ve balkon denizliklerinin mantolama sonrası “Alüminyum denizlik uzatma profili” uygulanacaktır. Uzatma profili arkalıklı olacak ve mermer altına poliüretan mastik sürülerek yapıştırma işlemi yapılacaktır. Alüminyum denizlik rengi mermer görünümlü olacak yönetime örnek gösterilip onay sonrasında takılacaktır.
2)           Pencere kenar merkezlerine 2 cm kalınlığında XPS levhası monte edilecektir. XPS uygulaması detaylı ekte verilmiştir. Cam ile XPS arasına poliüretan mastik sürülecek ve PVC yüzeye yapışacak şekilde montajı sağlanacaktır.
İ-              PENCERE, KAT SİLMESİ ve KÖŞE PROFİLLERİ
Hazırlanacak ön çizimler sonrası yönetimin vereceği karar doğrultusunda pencere sövesi, kat silmesi ve köşe taşı profilleri uygulanacaktır.
J-           SAHANLIK ÜZERNİN SUNDURMA İLE KAPATILMASI
1)    Sahanlık üzeri yeni yağmur oluk sistemi yapıldıktan sonra yağmur suları oluk sistemine akacak şekilde yapılacaktır.
2)    Sundurma çatı 40x50x2,5 mm kutu profilden dizayn edilecek ve press de özel bökülerek eğimli yapılacaktır.
3)    Yapılacak sundurma dizaynı kar yükü ve taşıma statik hesaplar yapılıp uygun ölçülerde yapılacaktır.
4)    Sundurma üzerine 8 mm polikarbon ile kapatılacak ve renk yönetim verecektir.
5)    Polikarbon yapım şekli ve montaj kuralları üretici tarafından önerilen şekilde yapılacaktır.
6)    Sundurma sisteminde kullanılan demir sistemler elektro doz boya yapılacak ve sahada montaj yapılacaktır.
7)    Sundurma beton duvara M 14 kimyasal dübel ile tutturulacaktır.
8)    Sundurma ön ve araka taraflar polikarbon plaka ile kapatılacak su girmemesi için sızdırmazlık sağlanacaktır.
9)    Sundurma montajında gerek görülürse vinç kullanılacaktır.
         
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret95452
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar23.415023.5088
Euro25.214625.3156
Saat
Takvim
Kiralık Daire

KİRALIK DAİRELER